3 zapalene horaky

Svietidlá sú prenosné zariadenia, ktoré uµahèujú prax v oblastiach s nízkym svetlom. Ich vyu¾itie je veµmi veµké kvôli neustále vyspelým technologickým rie¹eniam. Existujú predpoklady a miesta, kde je pou¾itie týchto svetelných zdrojov nevyhnutné a ich kon¹trukcia umo¾òuje ¹irokú ¹kálu aplikácií.

Antistatický materiál, ako je pru¾ný materiál sa na jeho pou¾ívanie, a gumená krytka priná¹a to pred po¹kodením. Populárna bývanie v nepretr¾itej prevádzke, s vypínaèom, ktorý umo¾òuje otáèanie volièa, aj keï nosí rukavice, ide o výbere svetelného lúèa.

Pou¾itie napájania z batérie je bezpeèné a ergonomické rie¹enie, najmä na pozadí, kde jeho správanie vy¾aduje populárnu a dlh¹iu prevádzku. Tieto baterky sú vybavené µubovoµnými indikátormi spotreby energie, èo je obzvlá¹» u¾itoèné najmä vo výrobách, ktoré sú v »a¾kých podmienkach. Vïaka pou¾itiu LED ¾iaroviek sa dosahuje vynikajúci výkon a odolnos» tohto nástroja.

https://brassire.eu/sk/

Atex horák je dodávaný v èelnej triede. Uµahèujú prevádzku v typických podmienkach a jej tesnos» umo¾òuje pou¾itie pri ponorení na niektorý meter. Táto svietidlo mô¾e by» v pláne dvojstopového osvetlenia. Tento svetelný zdroj, vïaka pou¾itiu pru¾ného pásika, umo¾òuje nosi» ho priamo na osobu poèas ochrannej prilby.

Najnov¹ie technické rie¹enia, ktoré slú¾ia na vytvorenie týchto zdrojov svetla, umo¾òujú ¹irokú ¹kálu vecí, ktoré s nimi pomáhajú. Výrobcovia takéhoto zariadenia sa tie¾ sna¾ia umo¾ni» im poskytnú» v¹etky potrebné osvedèenia, ktoré umo¾òujú, aby tento výrobok bol pou¾itý v celom rozsahu.