A webmaster robi 24 dolarov za hodinu

Mnoho nováèikov webmasterov hµadá odpovede na internete o tom, ako by èlánky mali by» napísané urèitým spôsobom, ktoré umiestòujú svoje webové stránky vo vyhµadávaèoch, ako je Google alebo Bing. Èo by mal venova» zvlá¹tnu pozornos» pri písaní preclíky a komentáre do katalógov? Napríklad je potrebné zabezpeèi», aby v názve tohto èlánku alebo popisu vychádzala kµúèová fráza, ktorú sa chystáte postavi». Dôle¾itou otázkou okrem názvu je webová adresa URL. Po umiestnení významného slova do rozsahu adresy okam¾ite získate veµa vyhµadávacích bodov a lep¹ie hodnotenie medzi prenikavými internetovými robotmi spoloènosti Google.

Èo je podµa vedúcich a starých copywriterov pohodlné pri umiestòovaní webových stránok? Mali by ste dosta» slu¹nú pomoc na v¹etky druhy znaèiek, inak - titulky. Pomocou editora HTML ich oznaèujeme pomocou nasledujúcich znakov: h1, h2, h3. Ale keï pou¾ívame editor be¾ných èlánkov, sú to be¾né hlavièky, ktoré tvoria text alebo produkt. Tak, aby v¹etky va¹e SEO text by mal obsahova» aspoò tri hlavièky, kde kµúèové frázy by mali by» zahrnuté. Je to posledný, ktorý je veµmi dôle¾itý pri optimalizácii vá¹ho obsahu na karte. Pamätajte v¹ak, ¾e niektoré záhlavia neobsahujú takéto frázy. V druhom prípade bude robotom Google veµmi podozrivý.Stojí za to rozhodnú» o tom, ¾e posledné kµúèové slová budú zahrnuté na mnohých miestach ná¹ho produktu. Bolo by najlep¹ie, keby sa na zaèiatku vychádzali, a to takisto aj na jednotlivých koncoch textu. Konkrétne v hlavnom a poslednom odseku a veµa v dôle¾itej a jedinej vete.Umiestnenie webových stránok bude oveµa rýchlej¹ie, ak pou¾ijete také nástroje na úpravu textu ako náklon, tuèné a podèiarknuté kµúèové frázy. Spoloènos» Google ich bude naposledy nájs» naposledy. Nepreháòajte to príli¹, preto¾e to sa odrá¾a v èitateµnosti záznamu. Vyznamy by sa mali èasto pou¾íva» na odhalenie niektorých dôle¾itých prvkov.Spýtajte sa na posledné veci, va¹e stránky èoskoro skoèi» do rebríèka vyhµadávania Google a priláka» viac èitateµov.