Ako pou iva jazykove schopnosti

Konzekutívne tlmoèenie je urèite chápané ako forma simultánneho prekladu, ale v skutoènosti ide o dva úplne odli¹né spôsoby prekladu. Konzekutívne má trva», interpret sa nachádza hneï vedµa reproduktora, poèúva jeho prejavu, ktorý nasledoval, pomáha ka¾dý pripravený poznámky, preklady do celkového názoru na individuálnu jazyk. & Nbsp; Simultánne preklady sú v¹ak úèinkoval na¾ivo v izbách zvukotesná. V súèasnosti sa konzekutívne tlmoèenie nahrádza simultánnym tlmoèením, ale v¾dy je mo¾né, ¾e tento model prekladu je známy, najmä v krátkom poète µudí, na pripomienky alebo aj na veµmi ¹pecializovaných stretnutiach.

Aké sú èrty tlmoèníka? Mal by ma» veµkú ochotu robi» svoju vlastnú profesiu. Predov¹etkým by mal by» extrémne odolný voèi stresu. Postupný sú oveµa dôle¾itej¹ie, ¾e koniec úplne ¾i», preto¾e osoba, ktorá pracuje preklady by mali ma» právo nervy boli volány, nemô¾e prinies» na, kedy spadajú do panike, preto¾e mu do¹li slová prelo¾i» výnos. Oznaèené existuje nad bezchybnou slovesou. Na tréning bol jednoduchý a spoµahlivý, ale vy¾aduje, aby bola èlenená ¾eny s tými správnymi jazykových schopností, bez chybami reèi, ktoré zahàòajú abnormality vo vnímaní komunikácie.

Okrem toho je mimoriadne dôle¾ité, aby bola schopná ma» primeranú krátkodobú pamä». Je pravda, ¾e prekladateµ mô¾e a dokonca by mal nasledova» poznámky, ktoré mu uµahèia pamäta» si na text, ktorý hovorí reèník, ale nemení to, ¾e poznámky budú v¾dy len poznámky, ale nie celé vyhlásenie reèníka. Funkcie po sebe idúceho tlmoèníka majú nielen schopnos» zapamäta» slová navrhnuté osobou, ale aj tendenciu presne a bez obmedzení preklada» ich do nového jazyka. Ako vidíte, bez súèasnej krátkodobej pamäte je simultánny tlmoèník prakticky úplne neproduktívny v umení. V súèasnosti sa uvádza, ¾e najlep¹í po sebe idúci tlmoèníci si mô¾u zapamäta» a¾ 10 minút textu. Cieµ, ktorý sa v podstate pozná sám, by si mal pamäta», ¾e urèitý prekladateµ by mal ma» dobré jazykové znalosti, znalos» jazyka a idiómov kombinovaných v opaènom jazyku a tie¾ vynikajúce poèutie.