C eda prozaicka zona

Ministerstvo financií získa rôzne metódy na zní¾enie ¹edej zóny a vyberanie splatných poplatkov. Jednou z nich je stará sociálna kampaò, ktorá podporuje po¾iadavku spotrebiteµov vyda» potvrdenie po zakúpení tovaru alebo slu¾ieb. Je »a¾ké poveda», aký úèinný bol tento boj: Poliaci po celú dobu majú daòový úrad viac ako ná¹ súper ako spojenec, tak¾e sú pripravení zvoni» prijatie potvrdenia, a nie ho po¾iada». Nezachováme si zvyk odlo¾i» v¹etky dokumenty, aby sme sa k nim mohli vráti» v urèitom okamihu, èo mô¾eme pozorova» aj medzi ¹kandinávskymi.

Fiskálna faktúra znamená iný, zbytoèný kus papiera, ktorý sa preplní na¹imi vreckami. Preèo potrebujem uklada» potvrdenia, ak sú taktie¾ umiestnené na takomto dokumente takým atramentom, ¾e po dvoch tý¾dòoch nemô¾ete vidie», èo bolo pôvodne napísané na nich?Mo¾no pou¾i» pochybnosti o efektívnosti tohto typu konania, ministerstvo pri¹lo s my¹lienkou, ¾e teraz v podstate Poliakov vystrelil veµmi, to je lotéria lístok. Po uskutoènení nákupov za minimálne 10 PLN a prijímaní potvrdenia od tlaèiarne novitus hd e sa v¹etci mô¾u zaregistrova» na webe a získa» príspevok do loterie k autu. Ví»az lotérie, samozrejme, nav¹tívil verejná televízia.Verím, ¾e takéto ¾ivoty majú viac právomocí, ako dáva» zmysel, ne¾ opakovanie nudy "vzia» daòový doklad, nenechaj ma ukradnú» od teba." Poliaci nemajú radi výuèbu - je to jedna z najvy¹¹ích charakteristík na¹ej postavy. Nie je ïaleko stále funguje na spôsobe naná¹ania - presvedèení o sile komunistickej represiu, keï tvárou v tvár opozícii nielen nemohli rozptýli», ale konsolidova» a da» do koneèného ví»azstva. Mrkva sa mô¾e pou¾íva» oveµa lep¹ie ako tyèinka, napríklad mo¾nos» získa» auto.Sam cítil, ¾e to isté na na¹ej ko¾i, rovnako ako pri nakupovaní v obchode som dostal kartu, ktorá vám umo¾ní získa» body za niektoré zakúpené produktu. Dôle¾ité body boli potom vymenené za materiálové ceny. Sna¾il som sa nakupova» v tom istom obchode, hoci som musel chodi» asi tri kilometre, aby som sa dostal k nej. Opustil som sa, len keï som si uvedomil, ¾e aby som získal cennú cenu, musel by som nakupova» na mojej poslednej pozícii u¾ mnoho rokov. To je presne to, èo sµub ceny skutoène hrá pre Poliakov.