Celkovy a dychateuny prach

V kancelárii, v ktorej ¾ijú prachy, kvapaliny, plyny alebo horµavé výpary, kým nie sú oznaèené ¾iadne zóny, ktoré by mohli by» vystavené riziku výbuchu, by mal by» bezodkladne vypracovaný komplexný dokument nazvaný vyhodnotenie rizika výbuchu.Treba ma» na pamäti, ¾e povinnos»ou zamestnávateµa je smerova» výbu¹né zóny.

Navy¹e otázka odseku 37. § 1. Súkromné minister disponuje a Rady zo 7. júna 2010. Dòa po¾iarnej ochrany stavieb, iných budov a pozemkov (Dz.U.10.109.719, aj na úèely, ako aj pre priµahlých oblastiach, kde sú vyrábané, skladované, ulo¾ené horµavých materiálov alebo tam, kde sa mô¾e získa» z reakènej zmesi mô¾e dôjs» k výbuchu, sa zaväzuje k posúdeniu rizika výbuchu.Pri tomto hodnotení je absolútne nevyhnutné uvies» izby, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. V miestach a na vonkaj¹ích priestoroch musia by» oznaèené vhodné zóny výbuchu. Grafická dokumentácia by mala by» pripravená obsahujúca klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u vies» k výbuchu.

Hodnotenie rizika výbuchu by malo by» navrhnuté v súlade s platnými európskymi normami, medzi ktorými by sa mali spomenú» okrem iného:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né atmosféry. Prevencia rýchleho a pomoc proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Výbu¹né prostredie s plynom.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféra obsahujúca horµavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovodné siete. Výbu¹né atmosféry, stanovisko a aplikácia.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických in¹talácií"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkajúce sa klasifikácie alkoholov a výparov - Skú¹obné metódy a tabuµkové informácie"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾iadavky na zabezpeèenie a in¹taláciu sekundárnych batérií.,