Cibuua tulipan

Cibuµa je zelenina spotrebovaná na celom svete. V súèasnosti sa pou¾ívala v starovekom Egypte. Akonáhle rastie voµne, dnes sa zberá iba z kultivácie, cibuµa má rôzne pou¾itie, preto¾e je silná v germicídnych bázach a vitamíne C. Preto zlep¹uje imunitu a je prospe¹ná pri pôsobení nachladnutia. cesta k opici, vredom a jazvám tie¾ zabraòuje trombóze, hypertenzii a zni¾uje hladinu cholesterolu.

Cibuµa sa èasto mie¹a do jedál vo vedomí plátkov alebo kocky, celkovo sporadicky. Cibuµa krájaè nám pomô¾e nakrája» cibuµu pohodlným spôsobom. Pohodlie je jedineèné, preto¾e pri rezaní cibule sa odrá¾ajú enzýmy, ktoré v dôsledku reakcie spôsobujú trhanie oèí.

https://rev-mind-plus.eu/sk/

Elektronický krájaè & nbsp; minimalizuje tento výsledok. Krájanie konèí µahko aj malým podielom vzduchu. Misky sú tie¾ oveµa úèinnej¹ie ako be¾né ruèné rezaèky.Pri príprave na¹ich denných jedál èasto pou¾ívame cibuµu, ktorá im dodáva výraznú chu». Pridáme rôzne cibule do ¹alátov, gulá¹u, polievok, mäsových jedál, nálevu alebo dokonca d¾emov. Od samého zaèiatku nám mô¾e ¾ací stroj ¾i» praktické a èasto pou¾ívané zariadenie. Mô¾eme ju nahradi» pomocou rezaèky zeleniny, aj keï nie ka¾dý má funkciu rezanie cibule na kocky. Cibuµový krájaè je konkurencieschopný a preto¾e je to èasto prenosné a µahké zariadenie.

Rezaèka na cibuµu funguje dobre, keï nechcete, aby cibuµovitá aróma prenikla do novej rezanej zeleniny. V takomto prípade mô¾u by» re¹taurácie, ktoré pou¾ívajú veµké mno¾stvo zeleniny na iné jedlá, po tom v¹etkom sa nepova¾uje za cibuµu. Profesionálna fréza na cibuµu bude pravdepodobne väè¹ia a pripravená na priebe¾né èítanie.

Cibuµa je tak be¾ne pou¾ívaná zelenina, ¾e mô¾eme nájs» nasekanú cibuµu, balenú vo vákuu. Gastronomické body èasto pou¾ívajú cibuµu vyrobenú v tejto metóde, ale pripravi» si jedlo sami, stojí za to ju zní¾i». To bude potom chutnej¹ie a bude obsahova» veµa ¾ivín. Cibuµový postrekovaè je pre nás pravdepodobne oveµa príjemnej¹í.