Du evne poruchy sposobene pou ivanim psychoaktivnych latok

Du¹evné poruchy mô¾u ovplyvni» úlohu v ka¾dom veku. Lekári sú znepokojujúce, ¾e takmer 20% detí v ¹kolskom veku stráca. Ako zistíte, èi va¹e die»a mô¾e zaobchádza» s du¹evnými poruchami?

V prvom rade musíte vedie», ¾e akékoµvek poruchy u detí mô¾u by» odhalené v inom veku. Niektoré èastej¹ie sa objavujú v ranom detstve, iné sú vhodné pre pred¹kolské vekové skupiny, zatiaµ èo v ¹kolskom stave sú prezentované úplne odli¹né poruchy. Vývojové abnormality sú veµmi dynamické a ich symptómy sa striedajú s vekom.

Sú veµmi problematické úzkostné poruchy, ktoré predstavujú tri oblasti. Do prvej skupiny tak subjektívnu skúsenos», ktorá hovorí, èo je die»a v na¹ej mysli. Druhá skupina somatických guµa, ktorá je pripojená k druhej, èo je die»a v priamom tele. Pre somatické symptómy sú pova¾ované za iný typ bolesti (napr. Brucha alebo osoby, a dokonca aj zvracanie a mdloby. Die»a mô¾e tie¾ znamena» neochotu ¾i» a utopi» v noci. Posledný gule sa týka správania die»a»a a stretnú» sa s ru¹ivým správaním. Die»a mô¾e zabudnú» kontaktova» svojich rovesníkov a ís» viac stiahnuté.

Kedy by ste mali ís» s psychiatrom so svojím die»a»om? Dôvodom boja ¹pecialistu je ka¾dé správanie die»a»a, ktoré sa odchyµuje od sumy. Mladý psychiatr v Krakove sa zaujíma o deti, pre ktoré zodpovedá zmena v mana¾mente choroby. Vïaka kontrole kariéry s de»mi a veµkej empatii vám náv¹teva ná¹ho odborníka nebude pre va¹e die»a stresujúce. Vïaka zavádzaniu najmodernej¹ích metód umenia s de»mi ná¹ mladý psychiatr nielen¾e diagnostikuje problém, ale tie¾ vynalo¾í v¹etko úsilie, aby ho vyrie¹il a dal die»a»u rados» z detstva.