Du evneho ochorenia

V prípade psychiatrických symptómov nie je dostatoèné zavies» vhodné farmakologické metódy. ©pecialista, ktorý predpokladáme za slu¾bu v prípade psychologického utrpenia, ktorý je pre nás dôle¾itý, je psychoterapeut. Niekedy potrebujete terapiu, ktorá nesúvisí s liekmi, a dodatoènú podporu pacienta pri návrate k ¹pecifickým sociálnym normám a pozornos» venova» sa mentálnym líniám, ktoré sa mohli vyskytnú» u¾ mnoho rokov, alebo len strávi» mesiace v chorobe a odstránením dôvodov, prostredníctvom ktorého vznikla choroba.

Profesia súvisiaca s psychológiou a psychiatromPsychoterapeut je povolanie podobné psychológovi a psychiatri. Psychológ sa v¹ak zaoberá predov¹etkým diagnózou a judikatúrou du¹evných zmien. Psychiater je lekár, ktorý má mo¾nos» zavies» potrebné lieky, ktoré trpia vylieèením ochorení a v prípade potreby nariadi» nútenú hospitalizáciu. Úloha psychoterapeuta prichádza k hodnotám len preto, aby poèula pacienta. Potom mu pomô¾te nájs» spôsob, ako si vychutna» oddelenia ¾ivota. Psychoterapia nemusí by» lieèená len psychológmi. Pravdepodobne ¾i» tie¾ vyrábajú lekári alebo zdravotné sestry. Jednou podmienkou je vykonanie ¹pecializovaného ¹kolenia, ktoré prechádza koncom uèenia sa s cieµom rozpozna» podstatu du¹evných porúch a princípov pôvodu a pri veµmi dobrom zaobchádzaní.

Úloha psychoterapieTreba ma» na pamäti, ¾e osoba psychoterapie nie je slu¾bou pre zdravých µudí pri dosahovaní sebaobsluhy. Bohu¾iaµ, na konci podnikania sú mimoriadne informácie, v prípade nepretr¾itých pretekov na úspech nemá na indikatívnom mieste spôsob rie¹enia únavy a utrpenia. Preto sa psychosociálne pomôcky zastavujú. Práca psychoterapeuta pou¾ívajú len chorí µudia, ktorí sú po konzultácii s psychológa alebo psychiatrom èasto odkázaní na lieèbu, ak doktor rozhodne, ¾e existuje potrebná ulica na to, aby si kúpil úplný alebo dokonca dobrý lieèebný úèinok.