Ei je fiskalny trestny ein vlo eny do krku

Kolega z priateµskej firmy vás uis»uje, ¾e jeho finanèné zabezpeèenie je v dobrom èase a ponúka pokladòu za polovicu ceny? Nenechajte sa zmias» oèividnými úsporami. Ak chcete kúpi» pokladniènú stanicu, ktorú sme pou¾ili, musíme prida» náklady na výmenu daòovej pamäte a èas strávený na usadenie sa v USA. A nebudeme môc» po¾iada» o pomoc na nákup, ktorý vytvára a¾ 90%!

Je jednoduché, ¾e tvárou v tvár novým nákladom hµadáme spôsoby, ako u¹etri» peniaze a pripravi» veµmi vhodnú transakciu. Na¹a kancelária sa uèí a publikuje èoraz viac práce alebo slu¾by pre maloobchodných spotrebiteµov. V jasnom prvku je potrebné zakúpi» a zaregistrova» pokladnicu. Náklady na toto jedlo nás mô¾e trochu vydesi», èo je dôle¾itá cesta, ako hµada» lacnej¹ie rie¹enia. Kolega z okolia nás uis»uje, ¾e jeho pou¾itá pokladòa je pomerne flexibilná a myslím, ¾e ju mô¾eme preda» za príli¹ nízku cenu? A ¾e budeme vyu¾íva» pou¾ité registraèné pokladne pri predaji online? Takéto mo¾nosti sú veµmi lákavé. Predtým, ako sa rozhodneme kúpi» pou¾itú pokladòu, vypoèítajte v¹etky ¹ance a premý¹µajte o nej, tak¾e táto mo¾nos» sa naozaj vypláca.

Lacnej¹ie, ale v¾dy drah¹iePo prvé, musíme vedie», ¾e pou¾itá pokladòa bola zaznamenaná v názve ¹tátnej pokladnice pre iný subjekt. Podµa súèasných predpisov si nemô¾eme dovoli» plati» za túto menu v známom podniku. Ak to pripravili, urobili fi¹kálny trestný èin. Taktie¾ vo svetle predpisov nemô¾eme zariadenie získa» priamo od kolegu - v takejto zmluve musí servisná jednotka výrobcu pôsobi» ako sprostredkovateµ. Najdôle¾itej¹ie pou¾ívanie daòovej pokladnice vy¾aduje, aby predchádzajúci pou¾ívateµ zru¹il registráciu. Spolu so zariadením musí predávajúci poskytnú» správu o finanènej kríze, v osobitnom prípade nemô¾eme s na¹ou pokladòou niè robi». Iba po preukázaní príslu¹ných dokumentov mô¾e servisný technik výrobcu získa» výmenu fi¹kálneho modulu a stlaèi» sumu inú spoloènos».

Preto si kúpite na¹u prvú pokladòu od autorizovaných predajcov. Miesta, ako sú fiskálne registraèné pokladne v Krakove, poskytujú nielen ¹irokú ¹kálu fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.