Elektronovy mikroskop var ava

V súèasnej dobe je metalurgia oblas», ktorá zahàòa nielen plastové tvárniace procesy a zlievarne, ale tie¾ sa prebudí ¹túdiom skupín v makro triedach. V súèasnosti sa zvyèajne budujú experimenty s metalografickými mikroskopmi.

https://funga24.eu/sk/Fungalor - Pozrite sa, aké µahké je zbavi» sa noh a nechtov na nohách!

Mikroskopia je oblas», ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak len v poslednej dobe, v závislosti od typu mikroskopu, sa zaèal pou¾íva» v metalurgii. V súèasnej fáze sú poèas knihy s in¾inierskymi témami nenahraditeµné. Práve v tejto oblasti sú mimoriadne vyhµadávané metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného zameriavajú na hµadanie kovových defektov alebo ich prielomov. Existuje rovnaká technológia zobrazovania, ktorá sa uskutoèòuje na nepriehµadných vzorkách. Metalografické mikroskopy obsahujú elektrónové mikroskopy, ktoré spôsobujú analýzu atómovej ¹truktúry a svetelné mikroskopy s men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme urèi» nový typ mikrotrhliniek v tovare, teda ich pôvod. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» podiel fázy a presné stanovenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme stále urèi» mno¾stvo a spôsob vèlenení a tie¾ mno¾stvo dôle¾itých komponentov, a to z hµadiska metalurgie. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu sa budú kupova» na skutoèné pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu sa v budúcnosti mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu u¾ mô¾eme zisti» chyby materiálu. Ale pamätajte, ¾e manipulácia s týmto typom nábytku je »a¾ké. Z tohto dôvodu by skú¹ky na òom mali vykonáva» len kvalifikované osoby.