Elk diagnostika

Kolposkopická diagnostika je zalo¾ená na interpretácii epiteliálnej povrchovej architektúry ako aj vaskulárneho obrazu. Skutoène nepoznateµné detaily cervikálnej epiteliálnej oblasti, ktoré sú èasto dobre rozpoznané, sú rozdelené do frakèných èastí milimetra a vaskulárny formát dostupný v epiteliálnom priestore je rádovo veµkosti mikrónov.

Preto aj tá najlep¹ia kamera, prená¹ajúca obraz v úplne naostrenej podobe, nemá nádej na zaznamenanie takých detailov. Èo je veµmi, rozmanité farby odtieòov èervenej a svetlej farby, ktoré sa nachádzajú v prirodzenom obrázku tohto zaujímavého prostredia, sú dobrým uznaním. Bohu¾iaµ je to posledné, ktoré je k dispozícii aj s najlep¹ími video správami. Obrovské zvraty kolposkopického obrazu a ¹pecifické prostredie, v ktorom sme nútení zobrazi» obraz, neumo¾òujú pou¾íva» zariadenia, ktoré dobre fungujú v opaèných oblastiach medicíny. V dôsledku neprístupnosti je prevádzka nástrojov veµmi komplikovaná. V klube s posledným lekárom, ktorý je kompetentný pri pou¾ívaní kolposkopu, s veµkými úspechmi nie je ¾iadna nádej na vytvorenie spoµahlivého porozumenia, musí by» tie¾ zalo¾ená na výskume a iných predpokladoch.Kolposkopy optické ïalej vybavené tunelové videnie sú najzaujímavej¹ie liek na kolposkopisty, kvôli spôsobu, akým plánujeme pre optické pozorovanie, ktorá poskytuje presné diagnostickú interpretáciu sledovanej oblasti, a vysielal na obrazu na obrazovke mo¾no tie¾ sledova» pacienta alebo lekára stá¾istu èi uèòov.V záchvate dne¹nej dobe, ale u¾ Kolposkopia pou¾i» na uspokojenie po¾adovaných ¹tandardov kvality aj pre svoje kancelárie a pre verejné nemocnicu je mo¾né zakúpi» za málo tisíc, a vybaví ho do tunelové videnie mô¾e by» vôbec k mno¾stvo èasu oscilujúca okolo pä» tisíc. V prípade, ¾e je to nutnos», ¾e je mo¾né, aby príli¹ málo peòazí, obnovenie staré, opotrebované kolposkopu a po takomto postupe sa správajú ako nové. Kolposkopia originálne, mô¾ete kúpi» za poloviènú cenu, ktorú by musel rozdeli» nákup niekoµkých jednoduchých a nepresné Video Kolposkopia.