Existuje povinnos pokladnieky

Spravujeme obchod, v ktorom je obrat zaznamenaný pomocou pokladnice. Veµmi èasto zákazníci chcú kupova» v cudzej mene za zakúpený tovar v¾dy v eurách. Je záznam o finanènej sume v inej mene dodatoèný?

V kontakte s umením. 111 par. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie evidencie pomocou registraèných pokladníc, daòoví poplatníci z DPH sú povinní vyhotovi» výtlaèok daòového dokladu alebo faktúry za ka¾dý predaj a navy¹e spravova» tlaèený dokument zákazníkovi.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, rovnako ako v § 8 ods. 1 bod 14 nariadenia o pokladniènom registri, ktorý obsahuje informácie, ktoré by mali by» zobrazené na fi¹kálnom úète, musíme nutne znamena» menu, v ktorej je predaj zaznamenaný, prinajmen¹om pre celkovú vý¹ku hrubého predaja.

Hlavné technické kritériá a podmienky, ktoré registre chcú splni», sú zaznamenané v oddiele 2 nariadenia o technických podmienkach.

Vo veciach § 14 ods. 1. Program k vyrie¹eniu tohto predaja v obchode by malo by», okrem iného, Funkcia: umo¾òuje zavedenie daòových poplatníkov premenovanie menu, v ktorej sa zaznamenávajú na predaj, alebo jeho skratku, navy¹e programova» v dostatoènom predstihu pred zmenou zadaním zmeny dátum a èas; ulo¾i» dátum a èas zaèiatku vedenia záznamov o predaji v budúcom mene v mysli Fiscal, a tie¾ premenu súètu mno¾stvo hrubých tr¾ieb za iných menách, s výsledkom výpoètu spolu s výmenou a vyrovnania platby musí by» stanovená na fi¹kálnu prijatie fi¹kálneho loga s oznaèením mien ; konverzie, musia by» kon¹truované s citlivos»ou najmenej ¹es» desatinných miest, a úèinok konverzie, sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.

©peciálne urèené pre skratku názvov cudzej meny sú tie, ktoré slú¾i poµská banka Poµska.

Preto, ak má daòovník zmysel predáva» výrobky situácii spotrebiteµov, ktorí platia poplatok v cudzej mene, spravidla musí existova» fi¹kálna pokladòa, vybavená prácou, ktorá si vymení výmenný kurz.

S forma, ktorú musí hra» v otázke mo¾no vyvodi», ¾e platba za zakúpené výrobky pova¾ujú ¾i» zamestnaný v eurách viac ne¾ kedy bude predajná hodnota je uvedené v amerických dolároch. Predpisy, ktoré sa týkajú DPH neupravujú problémy, ktoré musíme bra» výmenný kurz pre prevod sumy do poµského zlotého voèi euru.