Fi kalna novita

Stojí za to prida» to, èo sa poèíta do servisu registraèných pokladníc: fi¹kácie pokladnice, potrebné technické prehliadky, v¹etky opravy vybudované poèas záruènej doby a po záruènej dobe, dodatoène potrebnú údr¾bu. Okrem toho je fi¹kálny pokladník zodpovedný za vstupy do servisných prác a deklaruje fi¹káciu pokladnice do USA.

Registraèné pokladne predávajú svojim klientom doplnkové slu¾by: ¹kolenia o prevádzke registraèných pokladníc, ako aj pomoc pri normálnom programovaní názvov komodít a sadzieb PTU.

Poèas povinných technických prehliadok vykonáva servisný technik tieto èinnosti:- vyhodnocuje stav plomb a ich súlad so záznamami v servisnej a servisnej dokumentácii,- skontrolova» program pokladne, jeho verziu, spoluprácu s textami v pozícii pokladne a servisnú dokumentáciu,- kontroluje správnos» prevádzky pokladnice, najmä pokiaµ ide o veµkos» fi¹kálnych dokumentov,- vyhodnocuje stav registraèného pokladne, fi¹kálnej pamäte, platného boardu a fi¹kálneho modulu pri spolupráci so stavebnými dokumentmi,- kontroluje správnos» spotrebiteµského displeja,- výsledok kontroly s výhradami sa zadá do servisnej polohy.

sviatok1. Vytvorí sa potrebné technické preskúmanie a keï u¾ívateµ pokladne pozastavil na¹u prácu alebo z jedného dôvodu prestal registrova» pohyby v registraènej pokladnici, ale registraènú pokladnicu neregistroval.2. V priebehu technického preskúmania sa najprv urèia kon¹trukèné prvky pokladnice, ktoré sú zodpovedné za registráciu nákupov a aké nesprávne opatrenia by mohli ovplyvni» krátky výpoèet daní. Preto v priebehu revízie servisný technik nehµadá chyby, ktoré ovplyvòujú fungovanie pokladnice, ani nekontroluje, èi ïal¹ie prvky zariadenia, napr. Mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú správne. Zákazník mô¾e samozrejme po¾iada» technika, aby skontroloval stav registraènej pokladnice a oznámil po¹kodené zásielky, prièom mimo technickej prehliadky bude vykonaná nedávna práca.