Fi kalna tlaeiareo elzab mera

Ak prevádzkujete re¹tauráciu, bar, kaviareò alebo fast-food s kastrólmi, tento èlánok je pre vás. Od roku 2015 ka¾dá ¾ena v Poµsku dominovala gastronomickým bodom, aj tzv „malá gastronómia“ je povinná evidova» predaj prostredníctvom pokladne bez ohµadu na veµkos» jej obratu.

Pri realizácii v stravovacích zariadeniach mô¾eme stretnú» dva základné typy zariadení: pokladnicu, t. J. Zariadenie pracujúce samostatne a fi¹kálnu tlaèiareò, ktorá musí by» pripojená k poèítaèu s predajnou aplikáciou, preto¾e nejde ani o vlastnú klávesnicu. Toto odli¹né rie¹enie sa pou¾íva v re¹tauráciách pre dospelých alebo v re»azcoch rýchleho obèerstvenia. Malé priestory zvyèajne nie sú poèítaèovými programami, ktoré slú¾ia zákazníkom na jednotlivých stoloch.Fi¹kálna pokladnica pre gastronómiu by mala by» niekoµko základných funkcií, odlí¹i» ju od be¾nej pokladnice a uµahèi» prácu èa¹níkov alebo hostiteµov, ako sú: zvý¹ená odolnos» voèi rozliatiu a neèistotám, trvanlivá batéria, rýchla výmena papiera, intuitívna a prirodzená obsluha alebo rýchly výtlaèok, mu¾a, ktorý dychtivo èaká pri stole na jednoduché urovnanie. Ïal¹ou výhodou je spôsob zaznamenávania elektronickej kópie potvrdenky, ktorý umo¾òuje zaznamenávanie výtlaèkov, napríklad na pamä»ovú kartu, èo je uµahèené zákonom po¾adovaným zberom po dobu 5 rokov.Fi¹kálna pokladnica pre gastronómiu by si mala pamäta» na dobré rozmery, èo umo¾òuje jeho úzke pou¾itie na pult alebo pri stoloch a pohyb po celom dome, a svie¾i a µahký dizajn. Gastronomický softvér umo¾ní ¹pecifické sledovanie predaja a detailné zúètovanie èa¹níkov. & Nbsp; Nákupy pokladníc pre mnohých zaèínajú od najdôle¾itej¹ích nákladov, tak¾e je potrebné doda», ¾e ak je splnených niekoµko podmienok, mô¾ete získa» a¾ 90% ceny hotovosti. Je tie¾ dobré pozrie» sa na pokladòu pre gastronómiu, ma» ponuku vyskú¹a» si ju a vy¹koli» µudí o pravidlách, ako ju prija» a dohodnú» sa s nápadmi na poskytovanie re¹tauraèných bodov.