Fiskalna novitus mala cena

Ka¾dý podnikateµ, ktorý je v spoloènosti blízko pokladne, zápasí ka¾dý deò s ïal¹ími problémami, ktoré mô¾u tieto zariadenia vytvára». Rovnako ako v¹etky elektronické zariadenia, pokladnice nie sú nezávislé od chýb a niekedy sa rozkladajú. Nie v¹etci majitelia podnikov vedia, ¾e v ka¾dom okamihu, v ktorom sú záznamy vedené pomocou registraèných pokladníc, by mali obsahova» rôzne takéto zariadenia - iba v prípade rozpadu tohto kµúèa.

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladnice na predaj tovaru alebo slu¾ieb mô¾e ma» vplyv na ulo¾enie sankcií daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby bol zoznam predajov preru¹ený v hlavnej sezóne. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» pokladnièný servis. V tomto materiáli sa nielen zadávajú v¹etky opravy zariadenia, ale existujú aj údaje o fi¹kalizácii pokladnice alebo výmene jej pamäte. V slu¾obnej pozícii je povinný poskytnú» jedineèné èíslo, ktoré daòovník poskytol pokladníkovi, názov spoloènosti a adresu bytu, v ktorom sa s touto sumou zaobchádza. V¹etky tieto poznámky sú potrebné v prípade kontrol od daòového úradu. V¹etky nové polo¾ky v pamäti pokladnice a jej zmena sa riadi úlohami ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva registraèné pokladne, mal tvori» podpísanú zmluvu. A èo viac - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj vo fiskálnych sumách by sa mal uskutoèòova» v nepretr¾itom systéme a pri úspe¹nom naplnení pamäte pokladnice je potrebné vymieòa» si názory za moderné a súèasne s pamä»ou. Èítanie pamäte registraèného pokladníka mô¾e ¾i» - a to aj ako jeho opravu, vykonané iba a len autorizovanou osobou. Okrem toho sa táto èinnos» musí robi» za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania daòovej pokladnice je upravený vhodný protokol, ktorého kópia je zaslaná daòovému úradu a ponechaná podnikateµovi. Vy¾aduje, aby bol tento protokol ulo¾ený spolu s ïal¹ími dokladmi pripojenými k pokladnici - jeho mínus mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcie úradom.