Fiskalna pokladniena pokladnica

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má domácu pokladnicu, ka¾dodenne zápasí s bohatými problémami, ktoré mô¾u zariadenia vytvára». Rovnako ako v¹etky poèítaèové zariadenia, pokladnice nie sú nezávislé od rozhodnutí a niekedy kazia. Nie v¹etci majitelia firiem vedia, ¾e kedykoµvek, keï sa záznamy vykonávajú pomocou registraèných pokladníc, mali by ma» druhé takéto zariadenie - iba v prípade rozpadu tohto kµúèa.

Nedostatok zálo¾nej pokladne EZZAB pri pokraèovaní v predaji výrobkov alebo slu¾ieb mô¾e vytvori» pokuty od daòového úradu, preto¾e to zabráni tomu, aby bol zoznam predaja poru¹ený, keï sa hlavné zariadenie rozpadne. Dokumenty ulo¾ené spolu s registraènou pokladòou by mali obsahova» slu¾obnú evidenciu pokladnièného registra. V tejto skutoènosti sú nielen v¹etky opravy vykonané v zariadení, ale aj informácie o fi¹kalizácii pokladnice alebo zmene jej my¹lienok. V technickom odbore musí by» zadané aj jedineèné èíslo, ktoré daòovému úradu dala pokladniènému úradu, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa hotovos» pou¾íva. V¹etky tieto správy sú nevyhnutné pre úspech daòových kontrol. Akékoµvek zmeny v my¹lienke pokladnice a jej opravy sú úlohy ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by mal ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva registraèné pokladne, podpísa» zmluvu. Èo je vysoko - mali by ste informova» daòový úrad o zmene slu¾by pokladníka. Predaj v pokladniciach by sa mal uskutoèòova» nepretr¾ite, preto¾e vïaka úspe¹nosti naplnenia pamäti pokladnice si musíte vymieòa» názor na novú, a zároveò si pamäta» na èítanie pamäte. Èítanie pamäte pokladnice je isté, ¾e ¾ije - a to aj vtedy, keï je zmena vykonaná len a len autorizovanou entitou. Okrem toho musí by» práca vykonaná za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z pamäti pokladnice je vyhotovený príslu¹ný protokol, ktorého kópia je zaslaná daòovému úradu a druhá podnikateµovi. Tento protokol musí dodr¾iava» spolu s ïal¹ími dokladmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho mínus mô¾e pôsobi» ulo¾ením sankcie zo strany úradu.