Frigo 2 pokladoa

Povinnos»ou daòovníka je naplánova» tzv. Komoditnú základòu na vý¹ku fi¹kálnej sumy. Mô¾ete to urobi» sami alebo pomocou slu¾by. Pokladòa obchodu by mala obsahova» vopred naprogramovanú komoditnú databázu, ktorá okrem iného rozhoduje o jednotlivých èlánkoch spoloènosti a o pomoci, ktorú má podnikateµ v predaji. Takéto mená sú tie¾ vytlaèené na origináli, ako na kópii daòového dokladu.

Bohu¾iaµ, právne predpisy nie sú v tomto prípade presne vymedzené, aby nevytvárali »a¾kosti pre pou¾ívateµov registraèných pokladníc. Mnohí z nich nechcú ma» veµmi rozsiahlu základòu tovaru, ale zároveò by sa chceli vyhnú» problémom s daòovým úradom. Daòový úrad mô¾e preukáza» nedostatky v programovaní pokladnice, keï spoloènosti, ktoré ponúkajú tovary alebo slu¾by, nie sú úplne ¹pecifikované.

Pri zavádzaní spoloènosti do komoditnej databázy by ste mali poèíta» s hardvérovými schopnos»ami va¹ej daòovej registraènej pokladnice. Jednotlivé modely pokladní majú rôzne znaky, ktoré je mo¾né zadáva». Minister financií sa domnieva, ¾e ka¾dý opis pou¾itého produktu alebo slu¾by mu umo¾ní identifikova» ho. Príli¹ v¹eobecné podmienky nespåòajú zákonné po¾iadavky na vytvorenie fi¹kálnej hotovostnej základne.

Problematika kapacity materiálovej základne a pomoc registraènej pokladne sú obzvlá¹» dôle¾ité pre tých podnikateµov, ktorí poskytujú rôzne tovary alebo predávajú rôzne slu¾by. Dlhé efekty a slu¾by, oveµa viac práce na plánovaní v komoditnej báze, je bohat¹ia po¾adovaná kapacita základne fi¹kálnej pokladnice. A keï vieme, ¾e v nariadení zo 14. marca 2013 v histórii registraèných pokladníc sa uvádza, ¾e "daòový doklad by mal okrem iného obsahova» názov výrobku alebo slu¾by umo¾òujúce ich jednoduchú identifikáciu". Preto má odstránenie situácií, v ktorých daòovníci budú pou¾íva» názvy konkrétnych èísel výrobkov / slu¾ieb a nie názvy jednotlivých produktov / slu¾ieb.

Aby sme to zhrnuli, pri vytváraní fi¹kálnej hotovostnej základne sa musíte v posledných prípadoch oboznámi» s niekoµkými nuansami a predov¹etkým so zákonnými po¾iadavkami. Ich známa nekoneèná kontrola daòového úradu urèite spôsobila »a¾ké dôsledky, ktoré by sa v¹etkým podnikateµom rad¹ej vyhnú». O nieèo menej obmedzujúce predpisy a stredným podnikom, na dôkazoch, pokiaµ ide o obytné obchodov, ktoré nemajú moc upresni» mená predávaných výrobkov, nie je nutná vzor pou¾íva» názvy chlieb, celozrnné alebo ¾emµu s makom a dostatok chleba, smrekový, tak¾e údaj o príslu¹nej sadzby dane za daný produkt.