Gynekologicke vy etrenie panien

Kolposkopia je absolútny gynekologický diagnostický test. Kolposkopy sú zariadenia pou¾ívané gynekológmi poèas ¹túdie - endoskopy s mo¾nos»ou viacnásobného zväè¹enia obrazu. Test sa skonèí v ambulancii.

Nemusíte by» veµmi pripravení na kolposkopiu. Potrebné je v¾dy sexuálna abstinencia u¾ niekoµko dní. Poèas mesaèného krvácania to tie¾ nemô¾ete vykona». Samotná ¹túdia nie je akútna, mo¾no ju dosiahnu» aj u tehotných ¾ien.Kolposkopia sa najèastej¹ie vykonáva v polohe, kde cytológia dáva výsledky nejednoznaène. Táto otázka umo¾òuje pomerne vèasnú diagnostiku rakoviny krèka maternice (v tzv. Predinvazívnom ¹tádiu. Ak je rakovina vo fáze vývoja, kolposkopia umo¾òuje overi» zmeny.Kolposkopické vy¹etrenie sa skladá predov¹etkým z vaginálnej èasti krèka maternice po jeho prezentácii v speculum. Jeho veµkos» mô¾e by» spôsobená nebezpeènými zmenami, ktoré sa »a¾ko zistí pri be¾ných testoch. Po prvé, gynekológ skúma stratifikovaný epitel viacvrstvových nerakovinných a ¾liazových, obzvlá¹» upútajúc pozornos» na ich mo¾nos». Tam, preto¾e najdôle¾itej¹ie choroby vznikajú. Neskôr sa obraz zvy¹uje a vïaka pou¾itiu zeleného filtra pozoruje subepiteliálnu sie» krvných ciev. Na princípe je mo¾né rozpozna» povahu zmeny. Ïal¹ím ¹tádiom otázky sú znaky, ktoré kontrastujú s povrchom epitelu (napr. Test Lugolovou kvapalinou a 3% kyselinou octovou.Kolposkopia, kvôli potrebnému zariadeniu, je relatívne krásny výskum a chce za¾i» kartu, ktorá ju dá lekárovi. V¾dy sa zriedka vykonáva, ale èoraz viac aj ako súèas» aktivít Národného zdravotného fondu.