Intervencie v oblasti finaneneho vysporiadania

®eleznice v zákone o DPH s úèinnos»ou od 1. 1. 2015 urobili z registraèných pokladníc povinným prvkom tvoriacim základ pre zúètovanie operácií. Nie v¹etky osoby, ktoré vedú obchodnú kampaò, v¹ak musia ma» takúto registraènú pokladnicu.

Zru¹enie povinnosti ma» registraènú pokladnicuRegistraèné pokladnice nie sú potrebné pre osoby, ktorých roèný obrat nepresahuje 20 000 PLN, zatiaµ èo povinnos» ma» registraènú pokladnicu sa vz»ahuje len na spoloènosti, ktoré spôsobujú predaj finanènej situácii osôb a poµnohospodárov. Spoloènosti, ktoré majú povinnos» vykona» vyrovnanie s pou¾itím registraèných pokladníc, musia zároveò zaregistrova» ka¾dú transakciu, ktorú získali po zakúpení pokladnice. A spoloènosti, ktoré v priebehu roka prekroèili 20 000 zlotých, by mali zaèa» zaznamenáva» svoj príjem pomocou pokladnice po 2 mesiacoch odo dòa, keï prekroèili uvedený limit. Finanèné organizácie nemusia a nemajú podniky, ktoré poskytujú vzdelávacie, finanèné, pois»ovacie a telekomunikaèné slu¾by.Pomoc pri nákupe hotovostiNákup pokladnice je niekoµko stoviek zlotých, av¹ak podnikateµ, ktorý si kúpi pokladnicu, mô¾e poèíta» s pohybom do vý¹ky 90% kúpnej ceny, prièom odpoèítateµná polo¾ka nemô¾e prejs» 700 zlotých. Podnikateµ, ktorý si kúpil registraènú pokladòu, musí na to, aby mohol ma» nárok na takýto odpoèet, poda» pred pou¾itím jednoduchému daòovému úradu písomné informácie o majetku, urèi» miesto pou¾itia spolu s nákupom pokladnice a osvedèenie o zhode s po¾iadavkami na záznamové zariadenia spolu s daòovým zákonom o DPH. Úµava poskytnutá pri kúpe pokladnice sa v¹ak mô¾e strati», keï pokladòa nebude opravená. Podµa zákona by sa zariadenia, ktoré registrujú predaj, mali servisova» aspoò raz za 25 mesiacov v ¹peciálnych slu¾bách.Registraèná pokladnica je spojená s povinnos»ou uchováva» kópie vydaných potvrdení (na 2 roky a denných, tý¾denných a mesaèných správ (po dobu 5 rokov od konca úètovného roka, v ktorom boli vydané. Samozrejme, pokladník je povinný vyda» zákazníkom originálne potvrdenky.