It system pre vouby

Wonder Cells

Program comarch altum je softvér ERP (enterprise planning planning. Pomáha nastavi» podnikové zdroje. Vïaka súèasnosti je mo¾né efektívne vyu¾íva» zdroje spoloènosti. Na trhu sú k dispozícii rôzne verzie informaèných systémov:- modulárne systémy, ktoré sa zameriavajú na urèité programy, ktoré vzájomne pôsobia- integrované alebo majúce jednu aplikáciu s databázou

Najobµúbenej¹ie moduly sú organizované v nasledujúcich oblastiach:- skladové hospodárstvo- správa fixných aktív- sledovanie stavu aktuálnych dodávok- predajné a kusové plánovanie- riadenie informácií s mu¾mi- úètovníctvo a financie- riadenie µudských zdrojovPlatforma Comarch ERP Altum je zameraná na kancelárie, ktoré vy¾adujú osobitný prístup k prípadu mana¾mentu. Tento materiál je ideálny pre zakladanie externých firiem. Ostatné oblasti, v ktorých aplikácia nájde uplatnenie, sú obchodné siete alebo organizácie, ktoré spravujú mnoho rôznych subjektov. Platforma poskytuje mnoho jazykov plus je vo veµkej, prispôsobené opatreniam spoloèností, ktoré reagujú na silu zahranièných trhov. Dôle¾itou vlastnos»ou softvéru Comarch Altum je mo¾nos» automatizova» »a¾ké a profesionálne ka¾dodenné úlohy. Ïal¹ou mo¾nos»ou je vytvorenie nezávislých rozhodnutí na základe analýzy aktuálnych správ. Program sa tie¾ pýta v kanceláriách s nízkou formou, ako aj vo vzdialených, rozptýlených kanceláriách. Odporúèaná vlastnos» je spôsob prevádzkovania viacerých spoloèností v rámci jedného systému, uµahèenie a zjednotenie riadenia. Multispoloènos» je hierarchická ¹truktúra, kde je samotná spoloènos» koneèná a obsahuje aj nové subjekty. Materská spoloènos» má skvelý úvod k úplným znalostiam iných spoloèností. Zo súèasnej úrovne je mo¾né strá¾i» a vykonáva» interakciu medzi nimi. Základ tvorí zahranièný veµtrh. Vyuèuje sa v krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Dánsko. Program má miestne administratívne a právne predpisy. Priná¹am túto jednoduchú integráciu a implementáciu v nasledujúcej krajine. Príkladom zahranièných spoloèností, ktoré realizovali program, sú Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Program comarch altum demo je vhodný na fotografovanie a testovanie zadarmo zo strany výrobcu.