Jang mikroskop memiliki dua lensa okuler

Kolposkop objavil Hans Hinselmann v roku tisíc devä»sto dvadsa»pä». Je to posledné zariadenie na gynekologické vyhµadávanie, ktoré vyzerá a zastavuje aj na mikroskop, t. J. Vïaka namontovanej ¹o¹ovke umo¾òuje príslu¹nému lekárovi vykona» ¹pecifické vy¹etrenie ¾enských reprodukèných orgánov.

Je najviac ¹truktúrovaný, aby preskúmal vulvu, vagínu, spodnú hypofýzu krèka maternice a samotný krèek maternice. Prístroj prejde do veµmi dlhú dobu, preto¾e len pár minút, aby rozpozna», èi ¾enské telo je bez ochorenie alebo nie, alebo ís» naproti tomu ¾iadnu zlomyseµnos», alebo vôbec nie ich stopy. Rakovina je dnes najviac ¹kodlivá zo v¹etkých chorôb. Napriek pokroku medicíny v súèasnej dobe je stále prakticky nemo¾né vylieèi», ak je zistené neskoro. Teda, navy¹e k ¹tandardnej gynekologické vy¹etrenie, ktoré nie sú nájdené v tvare skorých lézií s rakovinou fáze sa zaèína s radom iných testov, ako dôkaz, ak cytológie. Súèasné pochopenie v¹ak dokazuje, ¾e len sedemdesiat percent mô¾e odhali» rakovinové zmeny. Colposcopy, ktorý je pripravený pomocou nástroja zvaného Kolposkopia je veµa veµa pozitívny, preto¾e tvoria viac ako devä»desiat percent pravdepodobnos» detekcie rakoviny vo svojom pôvodnom stupni. Preèo je to tak dôle¾ité? Lebo aj keï skoro, najmen¹í ¹tádium nádorových lézií je stopercentne lieèiteµná, aj keï je veµmi pokroèilom ¹tádiu, tým men¹ia je ¹anca spozna» pacienta. Uvedený v kozmickej medicíny a ¹pecialisti pohyblivé ohnisko gynekológie a rakoviny reprodukèných orgánov ¾ien tvrdí, ¾e by museli kombinova» obe metódy výskumu, alebo vykona» Pap ster testovanie a udr¾iavanie Kolposkopia. No, v skutoènosti je to stopercentná záruka rýchlej detekcie rakoviny a jednoduchého uistenia jej lieèby. Preto stojí za to robi» výskum aspoò raz za ¹tvr»rok.