Kabel uzemnenia kabla

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v zní¾ení rizika výbuchu horµavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. Odovzdáva sa na oddelení prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré pou¾íva inú formu. Najpraktickej¹ie a niekoµko komplikovaných modelov sa ukázalo by» zo zemniacej svorky a drôtu. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé sú vybavené ochranou proti uzemneniu, vïaka ktorému je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je pozemok správne pripojený.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾elezníc, cisternových vozòov, cisterien, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami mô¾u vzniknú» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich postavenia by bolo pravdepodobne dodatoèné mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje sú vytvárané kontaktom alebo separáciou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Pri úspechu priameho a rýchleho spojenia so zemou alebo bez naplneného cieµa mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude poèu» v iskre.Nedostatok starostlivosti o iskry mô¾e spôsobi» vznietenie zmesi alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.