Katolicke negativne emocie

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie momenty údr¾by, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Èasto sú také nálady výsledkom zlých a stresujúcich zá¾itkov vo va¹om byte, pre ktoré nemáme vplyv. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - podmienky pre stra¹nú du¹evnú pohodu pravdepodobne ¾ijú toµko. Je jasné, ¾e pod vplyvom takýchto situácií sa cítime ohromení, depresiami a slabos»ou. A takýto stav by skôr alebo neskôr mal prechádza» sám v rozsahu èasu. Ako riadi», ak sa to nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé stavy trvajú nepretr¾ite po celé tý¾dne? Zaèínate stráca» vz»ah s priateµmi alebo zanedbáva» svoje ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdraví sama. Niekedy by sme mali získa» odbornú pomoc - s tým nie je niè zlé. Keï úèinky negatívnych udalostí prevzali va¹u èinnos», mô¾e by» u¾itoèná klinika du¹evného zdravia.

V pozadí, ako je psychiatrická klinika, existujú profesionálni a certifikovaní lekári (psychológ, psychiatr, sexológ, psychoterapeut. Mô¾ete ma» svoje kvality pre odbornú konzultáciu a podporu. Na rozdiel od v¹eobecnej mienky, pomáhajú títo odborníci nie sú vyhradené len pre ¾eny postihnú» veµká du¹evnou chorobou - naopak - tam by sa hlási» ka¾dého, kto sa trápi s dlhodobo akékoµvek problémy v oblasti du¹evnej - a to aj v prípade, ¾e príznaky nie sú príli¹ veµké. Neberúc do úvahy zlú náladu, mô¾e nás vyvinú» choroby ako depresia a neuróza. Výrazne bránia ¾ivotu pacientov a aspoò sú úplne lieèiteµné, terapia mô¾e trva» tak dlho.

Na dôle¾itej náv¹teve kliniky du¹evného zdravia budete ma» mo¾nos» stretnú» sa s psychológiou na konzultaènej schôdzi. Takéto stretnutie má za cieµ stanovi» diagnózu, poskytnú» poradenstvo a urèi» ïal¹ie opatrenia, ako napríklad postúpenie psychiatra alebo psychoterapiu pre terapeuta.