Kolenia hoteloveho personalu

Gastronómia je priemysel, ktorý vy¾aduje veµa vecí. Mô¾eme zaèa» s niektorými základmi - obchodným pohµadom, vývojom stratégie, vynájdením menu, doplnením posádky a medzitým nájdením správneho miesta.

Mô¾ete si vymieòa» nav¾dy. Jedným z dôle¾itej¹ích aspektov, ktorý by mal by» daný z mnohých dôvodov, je gastronomické zariadenie, teda nákup v¹etkých potrebných kuchynských zariadení. V závislosti od toho, èi bude táto oblas» fungova» na zdrav¹ej, alebo dokonca men¹ej úrovni, a to v závislosti od oblasti, do ktorej budeme vies», je potrebné zvá¾i», aké vybavenie vybavíme v na¹ej kuchyni. Nie je bez významu otázka, aký typ pokrmu budeme slú¾i» - kompatibilné nástroje sa pou¾ijú na riad charakteristický pre daný región. Bude existova» individuálna otázka. Zamerajme sa na to, èo je presne vybavenie gastronómie. Základ bude vytvorený akýmkoµvek typom stolov, políc a políc - najlep¹ie by mali by» vyrobené z obyèajnej nehrdzavejúcej ocele. Budeme ma» záruku trvanlivosti, zatiaµ èo bude stále zariadenie s jednoduchým èistením povrchu. Budete potrebova» aj unikátne pece schopné tepelného spracovania - okrem ¹pecializovaného vybavenia budú najdôle¾itej¹ie kuchyne, mikrovlnné rúry a panvice. Nemô¾eme vynecha» kukly v poslednej fáze. Druhou stranou mince je chladiace zariadenie. Mali by sme vzia» do úvahy predov¹etkým chladiace skrine. Výrobcovia µadu mô¾u by» tie¾ u¾itoèné. Pre mechanické spracovanie nám poskytneme v¹etky typy karosárskych strojov, mixérov, krájaèiek alebo krájaèiek.

Ka¾dá re¹taurácia musí by» stánok, kde sa bude umýva» v¹etko vybavenie alebo priehrada - preto nezabudneme ani na umývaèky riadu, bazény. Jednotlivé stravovacie potreby sú tie¾ veµmi rôznorodé. Okrem prvkov, ktoré som spomenul, sa akýkoµvek typ stravovacieho zariadenia alebo kebab alebo pekáreò bude riadi» jeho zákonmi, v zmluve, s ktorou budete chcie» ¹peciálne vybavenie.