Kolenia zamestnancov v zahraniei

Úspech, ktorý máme o¹etrenie v nemocnici v zahranièí, alebo jednoducho - ak budeme èerpa» od lekára, ¾e nehovorí miestnym jazykom, a neskôr zdravotníckej dokumentácie sme potrebovali na ïal¹iu pomoc v inej krajine, je to stojí za to preklad textu odborníkom ,

¥udia so zdravotníckym prekladom vo Var¹ave sú najèastej¹ie lekárskym vzdelaním - sú to aktívni lekári, µudia, ktorí nav¹tevovali univerzity na tratiach spojených s farmáciou, biológiou a chémiou. Majú príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú jazykovú zruènos». Ide väè¹inou o rodených hovorcov alebo robia stá¾e v zahranièí. Sú dobre pripravené: aj z jazykovej steny, kedy a poèas obdobia overujú podstatu textu.

Je dôle¾ité overi» text prísahou prekladateµa, ktorý uplatòuje mo¾né opravy, spýta sa, èi text má veµkú hodnotu a - èo je najdôle¾itej¹ie - dáva úradnej moci jeho peèa».

Lekárske dokumenty, ktoré najèastej¹ie postihuje anamnézy pacienta, výòatok z nemocnice, výsledky testov, odporúèania pre výskum, práceneschopnos», rozhodnutie o stupni invalidity, história lieèby - ak sa sna¾íme náhradu ¹kody, ak nehoda v zahranièí.

Lekársky preklad je tie¾ preklady odborných èlánkov, uèebnice pre ¹tudentov medicíny, populárno vedeckých kníh zamerané na medicínu, propagaèné filmy, ktoré obsahujú odbornú slovnú zásobu, multimediálnych prezentácií, alebo dokonca adresárov, v ktorých sú uvedené lekárskych prístrojov.

Najpopulárnej¹ie jazyky, z ktorých prekladate, sú pravdepodobne angliètina, nemèina, francúz¹tina a ru¹tina. Úzka ¹pecializácia sa venuje jazykom ako je dánèina, japonèina, èín¹tina, tureètina, holandèina, ¹védèina a nórèina. Pri úzkej práci sa dá µahko získa» pomocou rodeného reèníka.