Komunikacia a kultura

Medzinárodné kontakty sú veµmi populárne v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti vedy dopravy a komunikácie výrazne skrátili vzdialenos» medzi ¹tátmi a dokonca kontinentmi. Teraz dostane príjemca list po niekoµkých dòoch a nie po niekoµkých mesiacoch, kedy to bolo predtým. Mô¾ete v¹ak tie¾ zavola» niekomu a priamo sa pripoji». Nevy¾aduje sa viac rokov, aby sme sa dostali do konca sveta, ale len pár hodín letadlom. V dne¹nej dobe sú pre nás vzdialené krajiny, aby si vybrali ruku aj vïaka médiám - tlaèi, televízii a internetu.

Existuje mnoho nových spôsobov spolupráce. Cudzojazyèné cesty boli silnej¹ie a lacnej¹ie a èo ide dovnútra - a oveµa èastej¹ie. V súèasnosti sa mô¾ete jednoducho kúpi» za zvy¹ok kontinentu, kde je úplne odli¹ná kultúra a zahranièné zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka a mô¾ete pristá» v Ázii, Afrike alebo na exotickom ostrove. Politická situácia vo svete sa tie¾ mení. Po skonèení schengenského priestoru bola väè¹ina múrov v Európskej únii zru¹ená a v¹etci jej µudia sa mohli voµne pohybova» medzi krajinami.

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú riadnu prípravu. Spoloènos», ktorá má v úmysle získa» nové zahranièné trhy, získa veµa z prijatia vhodného sprostredkovateµa, ktorý bude presne prezentova» navrhovanú ponuku. Mimoriadne rozumné sú ústne výklady. Poµská spoloènos», ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e zví»azi» na medzinárodných veµtrhoch tým, ¾e prichádza priamo k zainteresovaným stranám. Náv¹teva predstaviteµov japonskej automobilovej spoloènosti v poµskej továrni bude oveµa efektívnej¹ia v prítomnosti tlmoèníka. Bez prekladateµa sa ani politické stretnutia na medzinárodnej úrovni nemohli uskutoèni». Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, umo¾òuje zabráni» nehodám a nejednoznaènostiam. Je to prínosné v obrovských rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé malé detaily ovplyvni» ¹»astie transakcie.