Krajae raveco

V obchodných a domácich oblastiach je èasto potrebné zní¾i» nieèo na urèité tenké plátky. Predov¹etkým zaobchádza s mäsom, syrom a chlebom, av¹ak spoèíva v tom, ¾e krájaè sa pou¾íva aj na ïal¹ie úèely, ako dôkaz pre rezanie zeleniny alebo výrobkov, keï chceme, aby boli tenké plátky.

Pokiaµ ide o to, èo chcem rozreza» na krájadlo, je vybavené ¹peciálnym èepelí - dobrý alebo zúbkovaný. Zúbkované údaje slú¾ia na rezanie chleba, èo vám umo¾ní jednoducho "uhryznú»" do svojej skupiny a pridáva» aj plátky, a to aj pri rezaní jemného, èerstvého chleba. So zmenou z hµadiska mäsa a syrov nás chce predov¹etkým na malé, dokonca aj na plátky, ktoré sa rýchlo a bez ïal¹ieho úsilia vyre¾ú. V tomto zmysle pou¾ívame krájaè s dobrým, ale veµmi vysokým okrajom, ktorý sa dobre vyrovná s tvrdým, rovnako ako s príjemným mäsom a syrom.

Krájaè 310P Maga je zrejmý stroj pre rezanie, odporúèa najmä re¹taurácií a obchodov. Odovzdáva ich výrobca kvôli individuálnej vysokej trvanlivosti a servisnej schopnosti. So v¹etkými týmito výhodami, po prvom tréningu v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, mô¾ete zaèa» si objedna» u výrezu a poskytnú» na¹im pou¾ívateµom údeniny a syry nakrájame na plátky jasné. Krájaèe dobré znaèky sa uzavrie» dohodu s veµkým poètom krájanie mäsa a syrov, s nízkou cirkuláciou vecí a oceòuje zamestnancov. Taký krájaè v podnikaní mô¾e výrazne u¹etri» èas, ktorý potom bol pou¾itý pre rezanie na plátky tovaru. Okrem toho je rozsah frézy s nastaviteµnou hrúbkou rezu, aby odkroiæ hrúbke rovnajúcej sa plátok alebo zní¾i» ¹unku na tenké, takmer priehµadné plátky, Preèo, keï je ne¾iaduce, napríklad, v prípade, ¾e surové ¹unky, ktoré sa konzumujú iba nakrájané hrubý papier.