Krajae

Krájanie syra sa zdá by» triviálne otázka, ale skúsenosti z predavaèiek v rastlinách Syry dáva hodnotu poveda» nieèo úplne iné. Syr v závislosti od typu, majú novú konzistenciu. Sú to tvrdé syry, krájanie, ku ktorému je potrebné pou¾i» viac energie, ale rovnaký syr veµmi mäkké, takmer pripojenie k veµkosti no¾a, potom aj keï to nie je nevyhnutne nô¾ urèený na krájanie syra. Do tej doby, povrch syra no¾e ¹pinavé s hustú konzistenciu, po sebe idúce rezy je stále »a¾¹ie a »a¾¹ie rez presný spôsob, bez toho aby do¹lo k po¹kodeniu ¹truktúry syra.

Èo teda mô¾ete rie¹i» s µuïmi zarábajúcimi peniaze v èasopisoch, ktoré pre na¹ich zákazníkov ka¾dý deò èasto musia reza» rôzne druhy syrov na vysoké plátky? Po prvé, musia ma» dobrý krájaè. Krájaè ma-ga syr je ovocím hodnotnej triedy, ktorá je urèená na krájanie syrov v¹etkých druhov. Má veµmi presnú èepeµ, ktorá dobre narezáva syr a delí tenké, jemné rezy, èo nemá zmysel pre konzistenciu tohto syra. To znamená, ¾e tento krájaè mô¾e v nesprávnom období nareza» väè¹ie mno¾stvo syra bez toho, aby bolo potrebné utiera» povrch èepele malými plátkami. Tak¾e je neuveriteµne pozitívne v¹ade tam, kde je potrebné v krátkom èase zní¾i» veµké mno¾stvá syrov rôznych typov, najmä v podnikaní. Sme v¹ak stále viac ochotní kvalifikova» sa na nákup krájaèa pre vá¹ domov, preto¾e sa zistilo, ¾e µahko pridávame èinnosti, ktoré sú potrebné a ktoré nám spôsobujú veµa problémov.

Dnes, namiesto nákupu syra na krájané, si mô¾ete kúpi» svoj vlastný krájaè syrov, a ka¾dý deò mô¾ete plátok z toµko plátky syra, ako chcete z celého bloku syra! Ide o vynikajúcu úsporu energie a samotný syr, preto¾e ten, ktorý sa zozbiera v celom bloku, sa rozlo¾í pomal¹ie ako syr narezaný na malé rezy v zmesi.