Lekarska kancelaria a daoova pokladoa

Rok 2015 priniesol zmeny pre lekárov vykonávajúcich ekonomickú kampaò. Od 1. marca minulého roka sa v takmer ka¾dej kabíne objavili pokladnice elzab mini e. Lekári, ktorí platili s pacientmi, boli povinní zaznamena» v¹etky príjmy pomocou tohto zariadenia. Napriek protestom zdravotníckych kruhov bola do údr¾by zadaná vyhlá¹ka ministra týkajúca sa fi¹kálnych pokladníc.

Tvrdili, ¾e domáce náv¹tevy by boli nemo¾né a lekári v dôchodku odstúpia z kampane kvôli »a¾kostiam s manipuláciou s registraènou pokladòou. Tvrdenia boli nesprávne. Predávajúci pokladní sú doma aj malé, mobilné zariadenia, zatiaµ èo pre predajcov a obchodníkov sú vysoké. Rovnako nemô¾ete prija» vyhlásenie, ¾e pokladòa je nebezpeèná. Príkladom samozrejme mô¾e by» lekárska pomoc. Lekár, ktorý ponúka záchranné slu¾by, staèí na programovanie 2 alebo 3 pozícií. Ïal¹ím úèelom je vytlaèi» dennú a mesaènú správu. Okrem toho raz za dva roky vykoná prehliadka pokladnice autorizovaný servisný technik.

Podµa platnej vyhlá¹ky ministra financií boli nielen lekárske úrady povinné oboznámi» sa s registraènými pokladnicami, ale aj pre ostatné profesionálne èasti, ktoré majú tieto nástroje od minulého roka, nemáme zmysel pre obrat, okrem iného:- právnici,- úètovníci,- automobilová mechanika,- kaderníctvo,- kozmetièky.

Súèasná platnos» nariadenia uplynie 31. decembra 2016. S najväè¹ou pravdepodobnos»ou v roku 2017 v¹etci podnikatelia predávajú a poskytujú slu¾by pre prácu jednotlivcovnepou¾ívajte firmu. Podµa ministerstva financií je to rovnaký pôvodný kuchár pre sú»a¾ s bielou zónou v obchode a slu¾bách.

Otázka je polo¾ená, alebo v nasledujúcich rokoch bude bohatá aj so zµavou na nákup pokladnice. V súèasnosti obsahuje 700 zlotých. To je mo¾né prevzia» od v¹etkých ¾ien, ktoré v sezóne in¹talovali pokladnicu a o tom správne informovali daòový úrad. Daòový úrad má k dispozícii 30 dní na preskúmanie ¾iadosti o vrátenie 700 PLN. Alebo budete môc» získa» poslednú pomoc v nasledujúcich rokoch, vysvetlíte, ako ministerstvo uverejní nové nariadenie.