Lieeba aludoenej neurozy pomocou bylin

Neurotické poruchy (hovorovo nazývané neurosy sa stali be¾nou témou v nedávnej dobe. Z toho vyplýva zmena vá¹ho myslenia. U¾ sme rýchli a èasto nemáme èas na odpoèinok, spánok a regeneráciu. A kedy rozpozna» tieto poruchy vedµa seba?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými príznakmi. Zvyèajne ide o bolesti hlavy, ¾alúdoèné bolesti a pocity. Mô¾e to sta» a nedostatok pocitu, pocit neskutoènosti, palpitácie a dokonca aj jemné príznaky epilepsie. Tieto príznaky sa èasto vyskytujú iba v stresových situáciách. Najèastej¹ie v¹ak pacienti zistia, ¾e ich reakcie na telo nie sú naozaj zmysluplné. Je v¹ak »a¾ké sa ich zbavi».

fóbieNeurotické poruchy sa zvyèajne akumulujú s inými fóbiami. Pacient sa tieto veci bojí, tak¾e jeho telo reaguje "zvlá¹tnym" a neprirodzeným spôsobom. To vedie k nedostatoènej motivácii, energii na akciu, zní¾eniu blaha a neustálemu pocitu nervozity. Poslednými pacientmi sa èasto obviòujú z bodov spánku a dokonca aj nespavosti.

zdroj:

lieèbaNajlep¹ou technológiou na lieèbu neurózy je psychoterapia. Dáva ho do svojej psychiatrickej kancelárie v Krakove. V prípade neurotických porúch priná¹a najlep¹ie výsledky terapia "kognitívno-behaviorálnej". Vïaka tomu je dôle¾ité prelomi» "bludný kruh". Pacient spolu s psychiatrom naopak analyzuje iné veci z celého ¾ivota, poèas ktorých vytvoril symptómy neurózy. Vïaka tomu je jeho centrum obmedzené a zlé sa dozvie o úèinných situáciách. V jednotlivých prípadoch je farmakologická lieèba nenahraditeµná. Ale samotné lieky nezlep¹ujú stav pacienta v 100%. Iba psychoterapia v spojení s farmakologickou lieèbou prinesie adekvátne, dobré výsledky.