Lisnerovy alat

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµnou súèas»ou mnohých poµských a nielen poµských jedál. Mô¾u by» napísané prakticky so v¹etkou zeleninou, spojené so zvy¹kom v správnom pomere a len korenené. Niet divu, ¾e si nedoká¾eme predstavi» denné druhé jedlo bez chutného ¹alátu, ktoré nielen¾e obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, ale je to aj skutoèná vitamínová bomba, ktorá je nevyhnutná pre bývanie ná¹ho tela zlatou metódou.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty mo¾no získa» v obchode, esteticky balené v plastových nádobách a dokonale ochutený. V prípade havárií je v¹ak oveµa viac chutných samozlo¾ených ¹alátov a ich dobré o¹etrenie je potreba rozemeli» v¹etku zeleninu na strúhadlo alebo èierne ich drvenie. Je to preto, ¾e v ka¾dom dome mô¾ete pou¾i» elektrický drviè zeleniny. Toto malé zariadenie, veµkos» kanvice alebo hrnca, sa zmestí do ka¾dej kuchyne. Je vybavená vhodným kontajnerom, do ktorého dajte olúpanú zeleninu celú, prípadne ju nakrájame na spodné kúsky. Drviè by mal by» schopný zvládnu» aj celý plutvový zeler alebo èervenú repu.

Elektrický drviè zeleninyTakýto drviè je posledný ¹týl, ako vytvori» vynikajúci, aromatický ¹alát za pár sekúnd. Staèí sta» mrkvu, cibuµu, kapustu alebo inú zeleninu do procedúry v kombinácii, ktorú chceme, a zapnú» prístroj a po chvíli mô¾eme pou¾i» celý kontajner nakrájanej zeleniny. A potom v¹etko, bez toho, aby ste si stierali prsty a nechty na strúhadle, alebo ¹pliechali zeleninový d¾ús po kuchyni - esteticky, µahko a presne. Takýto drviè urèite prispeje k ka¾dej domácnosti, ktorá sníva o svojich obyvateµoch, ktorí jedia s èerstvou chu»ou, a ktoré nechcete ka¾dý deò s abstinenciou rozdrvi» zeleninu na ¹alát na strúhadle. Je to nástroj, ktorý ¹etrí ná¹ èas a nakloní vás, aby ste jedli viac a viac èerstvých surových zeleniny!