Modna prehliadka v sloveneine

Minulú sobotu skonèila show najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala obrovský poèet divákov, ktorí chcú vidie», èo tvorcovia vytvorili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi publikom by sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Výstava bola spracovaná v najmlad¹om prvku a v¹etko ¹lo bez preká¾ok. Pri lieèbe mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné letné ruène vyrobené obleèenie. Ich práca pou¾íva úplne pokojné a vzdu¹né tkaniny s vysokými farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári boli najlep¹ie pokryté vzdu¹nými, farebnými maxi sukòami v odpovedi z háèkovania. Spomedzi nich bola aj re¹pektom krajka, romantické ¹aty a blúzky s volánkami a vy¹ívanými bikínmi. Pre najnov¹ie obleèenie navrhli návrhári pre ¾eny okrem iného aj klobúky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a atraktívnymi kvetmi.Po prehliadke, dra¾ba krásne svadobné ¹aty pripravené predov¹etkým pre nový boj. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá potrebovala zosta» anonymná. Navy¹e sa vydra¾ilo veµa odevov z najnov¹ej zbierky. Príjmy získané z tejto aukcie budú vynalo¾ené na domovský sirotinec. Je potrebné zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne charitatívne a zdravé akcie. Jeho pou¾ívatelia opakovane ponúkali na¹e výrobky na predaj a kedy bola aukcia dokonca aj náv¹teva inej továrne.Hovorca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka sa dostane do obchodov u¾ v máji. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka plánuje otvori» on-line obchod, v ktorom by boli k dispozícii zbierky iné ne¾ v stacionárnych firmách.Na¹a znaèka obleèenia existuje pre nápoje od výrobcov originálneho odevu v danej oblasti. Na svete je málo tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, v súèasnosti pred v¹etkými mnohými najkraj¹ie krajèírmi, ¹µavami a dizajnérmi. Zaka¾dým si táto spoloènos» myslí, ¾e kolekcie sú v súlade s vynikajúcimi poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú samozrejme veµmi populárne, ¾e pred otvorením obchodu sú tí, ktorí sú ochotní zaèa» jeden deò v dlhých frontoch. Tieto zbierky pochádzajú z toho jednotlivého dòa.Úèinky tejto jednotky spotrebitelia u¾ mnoho rokov oceòujú, a to aj v zahranièí. Keï o òom písal, nechodí von, nehovoriac o mnohých odmenách, ktoré dostala a èo nám dáva, ¾e tovar je najvy¹¹ou cenou.

Pozrite si vlastný obchod: Jednorazové obleèenie v ©tetíne