Nealkoholicke napoje za studena

V horúcich dòoch µudia èasto snívajú o nápoji, ktorý by navy¹e uspokojil ich oèakávania a osvie¾il ich. V tomto prípade sú dokonale konzultované koktaily na báze mlieka, kefíru, prírodného jogurtu alebo drveného µadu. Na internete a kuchárkach nájdete mno¾stvo receptov na zaujímavé nápoje tohto typu. Tak¾e si mô¾ete zásobi» chutné koktaily v re¹taurácii, obchode alebo zmrzlinárni, ale stojí za to nauèi» sa ich sami. Nie je to len oveµa lacnej¹ie rie¹enie, ale aj zdrav¹ie. Experimenty v kuchyni poskytujú veµkú spokojnos». Na¹e úsilie urèite ocenia rodinní príslu¹níci alebo priatelia, ktorí nav¹tívia ka¾dý horúci deò.

Mass ExtremeMass Extreme Prirodzený stimulátor pri budovaní svalovej hmoty

Banánový smoothieNajèastej¹ie pripravený kokteil je prítomný s banánovou príchu»ou na báze mlieka. Banány mo¾no získa» kedykoµvek poèas roka, a to nielen v lete, a mlieko je bod vybavenia ka¾dej chladnièky. Banány sú navy¹e jedným z najobµúbenej¹ích produktov na trhu. Výsledný nápoj je sladký, dôle¾itý a vý¾ivný - ale ka¾dý hustý koktail mô¾e by» spracovaný ako samostatné jedlo.

Jahodový smoothieÏal¹í obµúbený typ nápoja je prítomný s jahodovou príchu»ou. Najlep¹ie je vari» v letnom období, od júna do augusta, kedy sú jahody najlep¹ie a viditeµné v ka¾dom stánku. Vhodným liekom je kombinácia mlieka, jahôd a banánov - táto jedineèná kniha bude u¾itoèným zá¾itkom pre va¹e vlastné chu»ové poháriky.

Samozrejme si mô¾ete vymieòa» recepty bez konca. Koktejl s chu»ou lesných plodov, vyrobený z malín, ostru¾ín a èuèoriedok? Preèo nie! A mo¾no broskyòové osvie¾enie? V úspechu broskyne ako koktailovú základòu, lep¹ie drvený µad ako mlieko alebo kefír. A èo zmes jahôd a kivi, posypaná citrónom? Len nezabudnite, aby sa ubezpeèil, kiwi nie je »a¾ké - hovorím zo ¹túdie.

Drtiè ovociaSamozrejme, ¾e plán na kokteil a hotové efekty nie je v¹etko. Musíte ma» správne vybavenie. Multifunkèný kuchynský robot od dobrej spoloènosti alebo drvièa ovocia bude fungova» perfektne. Existuje mnoho takýchto plodov na trhu a chvíµku na ich porovnanie, aby ste si vybrali ten, ktorý dokonale spåòa va¹e po¾iadavky a potreby. Myslím si, ¾e stojí za to investova» do mixéra s drvením µadu, ktorý bude nielen ovocným dezertom, ale aj dôkazom µadovej kávy.