Nebezpeeenstvo vybuchu

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v minimalizácii rizika výbuchu horµavých látok na produkte elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa pou¾íva v oblasti dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e obsahova» inú formu. Najµah¹ie a najmenej komplikované modely sú vedené zo zemniacej svorky aj z kábla. Rozvinutej¹ie a technologicky vyspelé systémy sú vybavené systémom monitorovania stavu uzemnenia, vïaka ktorému je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je uzemnenie pripojené zdravým spôsobom.

kankusta duo

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie zavádzajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, cisterien, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V prospech plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je pravdepodobne aj mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktovaním alebo rozlí¹ením jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Po ukonèení prirodzeného a náhleho kontaktu s pozemným alebo nenabitým predmetom mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude k dispozícii v iskre.Nedostatoèná starostlivos» o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes plynu a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.