Oheo na zakynthos 2017

Súhlas z po¾iarnej oblasti je kµúèovým zdrojom bezpeènosti. Oheò je nápoj z naj¹kodlivej¹ích prvkov, ktoré sa nedajú dosta», rýchlo sa pohybova» a meni» v¹etko, èo zasiahne jeho cestu. Ka¾dá miestnos», v ktorej µudia ¾ijú, by mala by» vybavená len protipo¾iarnymi zariadeniami, èo bude v rozpore s nepredvídateµným prvkom.

Spolu s dobrými zariadeniami, ktoré pracujú na kontrole ohòa a posilnení priestoru pred jeho ¹írením, by sa mali pozna» vedomosti. Ka¾dý, kto sa musí cíti» v bezpeèí pred po¾iarom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie je to ¾iadny druh po¾iaru, preto¾e je pomocou tohto výrobku uhasený. Napríklad, spaµovanie oleja alebo rovnakej elektrickej in¹talácie, nemô¾ete uhasi» vodou, ktorá bude len kàmenie plameòom a aby oheò bude tie¾ veµa na stupnici. V boji proti niektorým po¾iarom je veµmi u¾itoèné uhasi» parou. Parné hasenie je spôsob, ako uhasi» paru, ktorá je skutoène úèinná, ale existujú obmedzenia. Nízka merná hmotnos» pary prakticky zabraòuje jej pocitu na predpokladanom priestore, preto¾e za takýchto podmienok para nedosiahne svoje hasiace vlastnosti. V uzavretých priestoroch s malými rozmermi sa uká¾e, ¾e hasenie parou je rovnako aktívne. Vïaka pou¾itiu technológie, ktorá poèíta s potlaèením prívodu kyslíka a rýchlym zní¾ením koncentrácie, sa v ideálnom prípade para pou¾ije na hasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických zariadení. Hlavným princípom èinnosti hasiacej pary je kompatibilita s teplotou vznietenia horiacej látky. Èím vy¹¹ia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým výhodnej¹ia bude v boji s plameòmi pár.