Organizacia uudskej prace v postaveni

Akonáhle ste to urobili v obchodovaní s nábytkom. Majiteµ pracoval v skladoch av èasopisoch, ktoré sa dostali na nezvyèajné miesta. Práve som pracovala v takomto sklade. Objekt bol príli¹ nízky, keï malo by» mno¾stvo tovaru, ktoré mal ulo¾i». Nedostatoèná správa priestoru bola zaslaná do paradoxných situácií, keï jeden èlovek musel èaka» niekoµko minút na rozdiel, preto¾e cesta medzi hromadami zariadení na prepravu tovaru na autách bola príli¹ malá.

Potom som si uvedomil, ¾e v poriadku dòa sa èas strácal neproduktívne v tejto metóde. Ïal¹ou vecou, ktorá predå¾ila prácu, bolo zlé osvetlenie, koniec koncov staèilo namontova» jasné svieèky, ktoré by problém vyrie¹ili. Zamestnanec, ktorý dokonèil objednávku pre mu¾a, namiesto toho, aby videl produkt od ¹títku z diaµky, sa musel ohýba» a pozrie» sa a èasto má svetlo telefónu. Rovnako ako v tomto prípade majiteµ úplne nevenoval pozornos» takýmto potrebám a neskôr mal zámienku o ¹tádiu vykonania jednej objednávky. Myslím si, ¾e to správne miesto, vybavenie, komodita a v¹etky zlo¾ky odporúèané poèas celej dennej práce sú mimoriadne dôle¾ité. Nie je to efektívnos» takého zamestnanca, teda vý¹ka nákladov, preto¾e toto obdobie je peniazmi, ale aj zamestnanec je èasto rozèuµovaný, preto¾e by mohol pripravi» nieèo rýchlej¹ie, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho prvkov, ktoré zlep¹ujú kvalitu práce v sklade. Najdôle¾itej¹ou otázkou je silné osvetlenie, tak¾e majú ¾iarivky a správne riadenie tovaru extrahované v kompozícii, tak¾e typ nehádza na iné nohy. V závislosti od typu skladovania je potrebné venova» pozornos» teplote v mieste a vlhkosti. V súèasnom príklade, kde sa spomína nábytok, miestnos» chce by» extrémne suchá, preto¾e vlhkos» bude de¹truktívne ovplyvòova» substrát, z ktorého je zariadenie vyrobené. Je to len základ, ale keï vidíte, dokonca aj bohaté spoloènosti mô¾u zabudnú» na základné zále¾itosti.