Planeta zem v 3d

Atmosféra, alebo obálka plynu obklopujúca planétu Zem, bude pravdepodobne pova¾ovaná za nevýbu¹nú alebo výbu¹nú. Neexplozívnos» sa berie do úvahy vtedy, keï v nej nie sú ¾iadne výbu¹né látky, èo umo¾òuje pou¾itie v¹etkých ¹tandardných výrobkov.

Je v¹ak výbu¹ný, keï poskytuje faktory v kon¹trukcii plynu alebo prachu, ktoré mô¾u by» potenciálne pova¾ované za výbu¹né. Výbu¹ná atmosféra je zvolená nad nebezpeèenstvom výbuchu.Stanovenie oblastí ohrozených výbuchom je zalo¾ené na klasifikácii zalo¾enej na pravdepodobnosti a momente, keï je výbu¹ná atmosféra. Mô¾eme hovori» o horµavých plynoch, hmle a horµavých pároch, alebo o horµavých kvapalinách.

Hromady plynov, hmly a horµavé kvapalné pary sa lí¹ia v troch zónach:- zóna 0 - je definovaná ako priestor, v ktorom existuje výbu¹ná atmosféra obsahujúca horµavé látky vo forme plynov, hmly a výparov aj po dlhú dobu, \ t- zóna 1 - v ktorej sú tieto horµavé podklady, ale niekedy poèas normálnej prevádzky,- zóna 2 - v ktorej sa nevyskytuje výbu¹ná atmosféra poèas normálnej prevádzky a ako sa vyskytuje - bráni sa na krátku dobu.

Naopak, horµavé kvapaliny takéto roviny izolujú ako:- zóna 20 - v ktorej je výbu¹ná atmosféra vo forme oblaku horµavého prachu trvalo alebo dlhodobo, \ t- zóna 21 - kde sa za normálnej prevádzky mô¾e obèas vyskytnú» oblak horµavého prachu, \ t- zóna 22 - v ktorej oblak horµavého davu ne¾ije poèas normálnej prevádzky, zatiaµ èo ak k nemu dôjde, vyvíja sa len na krátky èas.

Výskyt oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu si vy¾aduje osobitné dodr¾iavanie zásad bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.