Poeitaeove programy fixne aktiva

Multilan ActiveMultilan Active Efektívny spôsob, ako zlepšiť kvalitu sluchu

Softvér Enova bol pripravený skupinou odborníkov. Najlep¹ie dizajnéri, programátori a testeri pracovali niekoµko rokov bez prestávky, aby priniesli tovary dokonalosti. Ich dokonalos» znamená aj dlhé roky úzkej spolupráce s klientmi, ktorú mô¾u vytvori» na podporu dvadsa»¹tyri hodín sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý zákazník sa posudzuje individuálne. Priateµská a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru, aby bolo mo¾né ¾i» lep¹ie a praktickej¹ie, aby ste si neboli istí svojim predajom IT.

Program Enova Kadry a program Wages je softvér, ktorý úèinne podporuje riadenie µudského kapitálu v ka¾dej spoloènosti. Zaoberá sa podnikmi, ktoré zamestnávajú od niekoµkých a¾ po niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s µahkos»ou a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Pokiaµ ide o záznamy o osobných údajoch, výpoèet príspevkov na sociálne poistenie, dane, mzdy a nemocenské dávky. Softvér je definovaný pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u ich vyu¾i» okrem iného zamestnanci predstavenstva, úètovné kancelárie, spoloènosti poskytujúce slu¾by oddelenia pracovných alebo personálnych záznamov a navy¹e zamestnanci oddelenia µudských zdrojov a mzdy.

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova HR a Mzdy pre rast a pokojnej¹iu jazdu so známym názvom. Program poskytuje výhodu zlep¹enia procesov v oblasti riadenia µudských zdrojov, výkon systému, èím sa minimalizuje riziko chýb, automatizácie procesov, rýchle a intuitívne úvode ku v¹etkým µuïom. Softvér ¹etrí èas v oddelení µudských zdrojov a podporuje odvetvie v úsilí o ka¾dodennú prácu. Program zaruèuje plnú spoluprácu so v¹etkými zákonnými hodnotami a po¾iadavkami, ktoré vstupujú do celej oblasti na¹ej krajiny.

Vyberte softvér Enova Kadry a Payroll a zistite, ¾e o. Zamestnanci IT sú viditeµní je dvadsa»¹tyri sezón sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám in¹talova», nakonfigurova» a otvori» softvér, pripravi» IT systém va¹ej spoloènosti na prácu s webom programu.