Pokladoa ikovny navod

Uzemnenie je najdôle¾itej¹ím faktorom vo v¹etkých elektrických. Ka¾dý si myslí, ¾e v uzemòovacích vodièoch nie je ¾iadne napätie, nemal by v nich prúdi» elektrický prúd, ale vôbec to nie je ... V niektorých domoch alebo v prevádzke sú stovky metrov uzemòovacích vodièov a na aký úèel? Je to preto, ¾e byt je uzemnený, nepohybuje sa v òom, keï s ním nie je niè spojené? Kedy je dôle¾ité uzemni» celý elektroin¹talaèný systém? Ak chcete vedie» odpovede na tieto ¹túdie, preèítajte si tento text a¾ do konca.

DietonusDietonus - Chudnutie s dvojitým efektom, ktoré vydrží trvalo!

Èo znamená, ¾e je elektrická in¹talácia uzemnená? Dobrá odpoveï sa nachádza v samotnej otázke, ale presne sa dozvieme, ako ju máme. Teraz, v celom dome, v ktorom sú zásuvky, okrem fázového a neutrálneho vodièa sú tie¾ uzemnené vodièe. V ¾iadnom prípade nepresvedèia konkrétne zariadenia. Existujú posledné ochranné vodièe, ktoré sú zvyèajne umiestnené v súkromnom rozvádzaèi a odtiaµ sú vedené na kovový prvok, ktorý je µahko pripojený k zemi. Na aký úèel je uzemnenie? Ako sme u¾ spomínali, uzemnenie je ochranný postup, ktorý bol u¾ mnoho rokov upravený v domácich in¹taláciách. Ïal¹ím dôvodom pre uzemnenie je pracovný dôvod, preto¾e vïaka tomu v¹etky riady, ktoré sú vybrané v závode, fungujú správne. Ak chcete získa» tento ¹tandard, musíte sa uisti», ¾e ide o nové oznaèenia. Najvýznamnej¹ím z nich je ochranný vodiè PE, ktorý je ¾ltozelený a PEN, èo je neutrálny proces, ktorý má aj ochrannú úlohu. Kábel je modrý. Dokonca aj zásuvky, ktoré nemajú uzemòovací kolík, majú svoj vlastný spôsob ochrany pred úrazmi elektrickým prúdom. Zvyèajne majú takéto zástrèky znaèku (dva prekrývajúce sa ¹tvorce, èo znamená, ¾e nemusia by» uzemnené.