Pokladoa innova presto

Výber nového registraèného pokladne pre známu znaèku by mal by» mimoriadne dobre premyslený, najmä ak plánujete kúpi» zariadenie, ktoré obsahuje po mnoho rokov pou¾ívania. Musíme veµmi dobre premý¹µa» nielen o výbere jednej metódy pokladnice, ale o samotnom tlaèovom procese, ktorý hrá mimoriadne dôle¾itú úlohu. Ak vezmeme veµmi dôkladne do úvahy v¹etky najdôle¾itej¹ie technické parametre finanènej in¹titúcie, budeme sa spolieha» na mimoriadne výnimoèný vplyv na budúce prevádzkové náklady na¹ej pokladne.

Keï u¾ bolo uvedené vy¹¹ie, veµmi dôle¾itým parametrom, na ktorý je potrebné venova» osobitnú pozornos», je výber vhodného tlaèového mechanizmu. Momentálne si mô¾eme vybra» medzi mechanizmami potlaèe ihly a mechanizmami tepelnej tlaèe, ktoré hrajú s e¹te väè¹ím záujmom. Ihlové mechanizmy sú veµmi hlasné a èo je najdôle¾itej¹ie, sú pomerne pomal¹ie ako tepelné zariadenia. Treba tie¾ spomenú», ¾e farbiace pásky sa tie¾ odporúèajú pre ich dôle¾ité fungovanie. Fiskálne registraèné pokladne, ktoré sa zaoberajú ihlovými mechanizmami, sú zvyèajne oveµa lacnej¹ie, preto upriamujú pozornos» zákazníkov, ktorí v prvom rade kladú pozornos» na hodnotu a druhé technické parametre pokladnice idú do pozadia.

Fiskálna tlaèiareò so zmenou je veµmi skromná a funguje veµmi rýchlo. Mimoriadne nevýhodou je samozrejme potreba pou¾íva» ¹peciálny termálny papier, ktorý je obzvlá¹» dvojnásobný ako predtým uvedený ofsetový papier, ktorý sa be¾ne pou¾íva v bodových maticových tlaèiaròach. Tie¾ by ste si mali pamäta» na skutoènos», ¾e vytlaèené kotúèe termálneho papiera sa musia v¾dy nosi» za správnych podmienok. Na svadbe má veµa tlaèiarní elektronickú kópiu potvrdení, ktorú daòový úrad okrem toho berie do úvahy. Tieto údaje sa musia uchováva» aspoò 5 rokov, preto¾e naposledy sa má skontrolova» daòový úrad.

Stojí za to investova» do fi¹kálnych súm známych spoloèností, ako napríklad: posnet. Tento výrobca v súèasnosti musí ponúknu» najlep¹ie technické parametre pokladne, z ktorých väè¹ina je pokrytá atraktívnymi akciami.