Povinnosti zamestnavatela

Podľa zákona ministra hospodárstva SR. \ T 8. júl 2010 o minimálnych požiadavkách na dôveru a pracovnú hygienu v súvislosti s jednoduchosťou prevádzky v súvislosti s prácou výbušnej atmosféry (Vestník zákonov z 30. júla 2010 je zodpovedný každý zamestnávateľ, ktorého technológie sú ohrozené výbušnou hrozbou. predložiť príslušný dokument uvedený v právnom článku.

Dokumenty na ochranu pred výbuchom sú skutočnosťou ochrany pred výbuchom (skratka PPE, ktorá prísne reguluje zásady vytvárania nebezpečných podmienok a ukladá zamestnávateľovi množstvo povinností, ktoré chce dokončiť, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia a výbuchu. Zamestnávateľ je povinný:- zabránenie vzniku výbušnej atmosféry, \ t- zabránenie vznietenia vo vyššie uvedenom atmosféra,- obmedzenie negatívnych účinkov potenciálnej explózie, zabezpečenie ochrany činností a zdravia zamestnancov.

Zamestnávateľ musí poskytnúť a prideliť bezpečnostné opatrenia. Dokument na ochranu pred výbuchom musí obsahovať opis systematickej kontroly bezpečnostných opatrení, termínov na údržbu zariadení, hodnotenie rizika výbuchu, pravdepodobnosti zdrojov vznietenia, typov používaných metód, zariadení, látok potenciálneho pôvodu, odhadovaných účinkov možného výbuchu. Okrem toho je v pozadí práce oddelenie príslušných zón do oblastí s vysokým rizikom a určenie pravdepodobnosti výbuchu v nich.Zamestnávateľ je povinný určiť vhodné bezpečnostné opatrenia určené pri určení. Dokument by mal byť pripravený skôr, ako sa zamestnancovi ponúkne nebezpečná práca. Nebezpečná poloha by mala byť presne označená žltým trojuholníkovým znakom s čiernym okolím a čiernym nápisom EX umiestneným v strede. V DZPW sa zamestnávateľ zaväzuje poskytnúť evakuáciu v prípade, keď dosiahne hrozbu.