Predstavenie hrozby vybuchu

Na pozadí, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu plynov, hmly alebo horµavých pár, musíme pou¾íva» ventilátory odolné proti výbuchu, ktorých kvalita je potvrdená nielen reputáciou výrobcu, ale aj oznaèením "EX". Tento symbol znamená takzvaný typ ochrany proti výbuchu odolné voèi výbuchu. Zariadenie s takýmto oznaèením spåòa v¹etky pravidlá smernice ATEX, av¹ak spolupráca s hodnotami, ktoré sú v òom zapísané, je po¾iadavkou, ktorá sa odovzdáva výrobcom tohto modelu zariadení. Na druhej strane, projektant odsávacieho zariadenia je povinný oznaèi» zónu nebezpeèenstva výbuchu a vybra» zariadenie vhodné pre danú miestnos», pokiaµ ide o èinnos» a silu.

Ka¾dá továreò bez ohµadu na kampaò by mala by» poskytovaná nielen s najkraj¹ím vybavením potrebným na nudné práce, ale aj s vhodnými odsávacími zariadeniami, ktoré zabezpeèia dôveru a zdravie zamestnancov. Priemyselné ventilátory boli navrhnuté pre tento typ budovy, ktorý sa vyznaèuje vysokou triedou a trvanlivos»ou pou¾itých tém.

We & nbsp; èeli» novým typom od & nbsp; Univerzálne ventilátory Priemyselné radiálne, ako aj stroje pre profesionálne pou¾itie, sa v posledných párnych príkladov na montá¾ do odkvapového kuchýò a nový typ vybavovaní oznaèené "EX" pre budovy, v ktorých stojí riziko zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Hra je k dispozícii aj v mobilných tyèinkách, ako aj v extraktoch z vákuových staníc.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs Efektívny spôsob, ako schudnúť a oslobodiť sa od nadmernej hmotnosti

Ïal¹ím typom sú axiálne ventilátory na stenu a potrubia a e¹te modely, aké sú údaje na montá¾ na strechu budovy. Stroje sú charakterizované veµmi priateµským výkonom a kvalitou komponentov pou¾ívaných v ich práci.

Väè¹ie systémy na výmenu vzduchu v komerèných, priemyselných, servisných a stravovacích zariadeniach, ako aj v jednotlivých zariadeniach sú zalo¾ené na poradia ventilaèných jednotiek prispôsobených, okrem iného, vlhkosti a stavu zneèistenia ovzdu¹ia z priestorov.