Preklad webovych stranok google google

Preklady bez ohµadu na ich povahu nepochybne vy¾adujú výbornú znalos» cudzieho jazyka spolu s jeho kultúrnym kontextom. Existujú preklady, ktoré sa dr¾ia lacno stresujúcich, menej »a¾kých, a tie, ktoré vy¾adujú od prekladateµa zapojenie sto percent zo seba a ktoré sú tie¾ spojené s veµkým stresom. O akých prekladoch hovoríme? Konzekutívne interpretácie existujú.

Dr Extenda

Èo je to isté?

Konzekutívne tlmoèenie sa dr¾í skupiny tlmoèníckych slu¾ieb. Táto skutoènos» u¾ od prekladateµa vy¾aduje veµa stresu. Takéto preklady pozostávajú z posledného, ¾e reèník hovorí ako prvý a ak mlèí, prekladateµ dáva divákovi tento jeden princíp, ale teraz sa prekladá do cieµového jazyka. Samozrejme, reèník si je úplne vedomý poslednej situácie, ¾e musí urobi» primerané prestávky podµa posledného, èi má prekladateµ k dispozícii, ponúka aj preklad, alebo iba poèúva, pamätá, rovnako ako si spomína, prenesie nadradený obsah.

Sú takéto preklady jednoduché?

S celistvos»ou nechodia do populárneho, aj keï je prelo¾ená vec dostupná, ne¹pecializovaná. V modernom modeli prekladu by sa malo bra» do úvahy skutoènos», ¾e prekladateµ musí by» schopný dokonalo ovláda» jazyk. Nepresahuje slovník, rovnako ako jeho kolegovia, ktorí sú v spoloènosti a prekladajú niektoré dokumenty. Nevy¾aduje ani chvíµu, aby sme o tom premý¹µali. Preklad sa musí vykona» tu a u¾. Nepredlo¾te 24 alebo 48 hodín. Ale len pravidelne pred poslucháèmi. A prekladateµ chce ¾i» nielen èloveka, ktorý veµmi dobre pozná jazyk, ale aj sebaobslu¾ného, odolného èloveka, ktorý si nepamätá, èo poèuje.

Konzekutívne tlmoèenie je »a¾ké. Ale existujú aj µudia, ktorí dokonale pochopili umenie takéhoto prekladu. V Poµsku máme nepochybne veµa veµkých prekladateµov, ktorí hrajú jednoduché pozície na najvy¹¹ej úrovni. Stretávame sa s nimi iným spôsobom obchodných rokovaní, tlaèových konferencií alebo rokovaní.