Prekladateu pasivny

Medicína je zruènos», ktorá sa rozvinula na celom svete. Preto sú lekárske preklady èasto zasielané profesionálnym prekladateµským agentúram. Ako naznaèuje jedno meno, zastávajú úlohu súvisiacu s liekmi. A ¾e tieto veci sú naozaj iné, rovnaké a medicínske uèenie je kategória extrémne rozvetvených prekladov.

Aké sú preklady?Mnohí z nich majú o¹etrené karty pacientov v ïal¹ej krajine. Potom sú prelo¾ené v¹etky diagnostické údaje, testy vykonané spolu s cieµmi a odporúèania pre pacienta, ktoré pomô¾u pokraèova» v jednoduchej krajine v starostlivosti domorodých lekárov. Druhou kategóriou lekárskych dokumentov, ktoré sú èasto prelo¾ené, sú dokumenty rôznych vedeckých výskumov. Medicína, ako ¹kola, nemô¾e usmeròova» výsledky výskumu na pobre¾í so svojimi priateµmi. V¹etok výskum sa vyrába s cieµom lep¹ie lieèi» rôzne choroby a nedostatky alebo ich zabráni» na celom svete. Výsledky výskumu musia by» k dispozícii tak, aby z nich mohol èerpa» celý svet. A aby sa to stalo, je potrebné profesionálne prelo¾i» ich. Tieto dokumenty sú doplnené dokumentmi pre lekárske konferencie. Nemô¾ete zvyèajne poèíta» so simultánnym tlmoèníkom. A aj keï je to samozrejme mo¾né, úèastníci konferencie by chceli ma» prístup k celému obsahu reèi.

A kto ich robí? Ako rýchlo uhádnu», preklady tohto ¾ánru by mali by» prevzaté nielen lingvistami, ale aj µudmi s dobre zavedenými lekárskymi vedomos»ami. Posledný lekári nechcú ¾i», preto¾e mô¾e existova» posledná úloha, napríklad práca zdravotnej sestry alebo zdravotnej sestry. Je dôle¾ité, aby títo µudia urèite poznali lekársku slovnú zásobu a mohli preklada», zachovávajúc vynikajúcu vecnú hodnotu. Je tie¾ veµmi dôle¾ité, aby v prípade textov zo ¹pecifických odvetví ¹pecializovaný lekár v danom odvetví vykonal opravy alebo existuje ako ¹pecialista. Vernos» prekladu je tu rozhodujúca.