Preklady medicinskych textov

Správny lekársky preklad vy¾aduje podrobnú znalos» predmetu. Nie je to prekladateµ, dokonca ani s dlhoroènými skúsenos»ami, schopný správne prelo¾i» zdravotný text do bytu. Aby ste to dokázali dokonale, potrebujete veµa lekárskych vedomostí. Ak chceme prelo¾i» lekársky èlánok, je lep¹ie, ak po¾iadame lekára s testom.

Rhino correctRhino correct - Zlepšite tvar nosa bez operácie!

Av¹ak nájdenie lekára, ktorý je spolu silným prekladateµom, nie je jednoduchá akcia. Pokiaµ ide o angliètinu, ¾i» pravdepodobne nie je prítomné tak »a¾ké. Tento slang je rozvíjaný v poµských ¹kolách a na univerzitách, tak¾e je to moc ¾ien. Je známy aj medzi lekármi, ktorí èasto vykonávajú cudzie stá¾e. Áno a èasto text mô¾e by» prelo¾ený lekárom, ktorý nie je profesionálny prekladateµ. Mal by v¹ak v¾dy starostlivo skontrolova» jazykovú kvalifikáciu skôr, ako mu zverí text. Zdravotnícky jazyk je ¹pecifický, tak¾e aj keï poznáte angliètinu, lekár nemusí pozna» jednotlivé odborné podmienky. Toto je krátka situácia, preto¾e poèas lekárskych ¹túdií sa ¹tudenti uèia anglické ekvivalenty poµských slov, aj keï ich nepou¾ívajú denne, tak¾e ich prakticky mô¾u zabudnú». Je to e¹te viac, keï ide o èlánky v práve atraktívnych jazykov. Aj jazyky ako nemèina alebo ¹panielèina mô¾u ma» veµa problémov. V normálnom vzdelávaní nie sú tak èasto stanovené na univerzitách. Èo sa týka lekárskeho jazyka, lekári nerozpoznávajú ekvivalenty lekárskych výrazov v týchto jazykoch. V súèasnosti sa posilòuje aj spolupráca Poµska v oblasti energetiky s mnohými koncami z Ázie aj z Ameriky. Dôsledkom toho je potreba preklada» dokumenty v takých exotických jazykoch ako èínsky alebo japonský. Nájs» dobrého prekladateµa schopného týchto jazykov je veµmi »a¾ké. Preto je vhodné poukáza» na súèasný bod prekladateµského úradu, ktorý spolupracuje s mnohými prekladateµmi z iných odvetví.