Prijem 38

Povinnos» uchováva» kópie potvrdení je pre mnohých podnikateµov nepríjemná. Kópie by sa mali prepravova» na potreby daòového úradu na pä» rokov.

Po transakcii sa vytvoria dva potvrdenia - aj originál, ktorý musí by» chránený spoloènos»ou, ktorá ho vydala. Kópie príjmov z fi¹kálnej tlaèiarne majú v¾dy formu dlhých papierových kotúèov. Tento prístup sa pou¾íva s relatívne veµkými »a¾kos»ami. Po prvé, po¹le na vec, v ktorej podnikateµ musí skladova» tisíce kotúèov v na¹om sortimente. Navy¹e nie sú trvalé, preto¾e mô¾u veµmi vyblednú», napríklad pod vplyvom slneèného svitu, a preto musia by» chránené pred nepriaznivými faktormi.

Z aktuálneho faktora sa spoloènosti e¹te stále prijímajú na investovanie do daòového nástroja novitus deon e, ktorý ukladá kópiu dokladu v elektronickej forme. Toto rie¹enie extrémnym spôsobom uµahèuje zhroma¾ïovanie takýchto mo¾ností. Namiesto tisícov rolí je staèí jedna strana pamäte. Informácie sa dajú naïalej kopírova» do druhého média, ktoré ho tie¾ chráni.

Elektronické kópie potvrdení z fiskálnej tlaèiarne majú ïal¹ie veµké výhody. Nad ka¾dým z nich budú na konci umo¾nené veµké úspory. Aj keï nákup tlaèiarne s touto mo¾nos»ou nie je najni¾¹ími nákladmi, z dlhodobého hµadiska pomô¾e zní¾i» náklady. Je to hlavne preto, lebo sa mô¾ete odhlási» z nákupu papierových kotúèov.

Investície do tohto druhu obliekania budú oveµa cennej¹ie z pohµadu podnikateµov, ktorí sú aktívnej¹í, ktorí strávia niekoµko desiatok alebo niekoµko stoviek príjmov ka¾dý deò. V tomto prípade je nákup a údr¾ba kotúèov na papier obsahujúcich kópie potvrdení »a¾kou zá»a¾ou, ktorá nepriaznivo ovplyvòuje náklady na podnikanie a efektívnos» práce.

Registraèné pokladne a tlaèiarne s elektronickým spôsobom doruèenia sú veµmi populárnym rie¹ením, ktoré je potrebné bra» do úvahy pri nákupe tohto druhu pokrmu pre potreby spoloènosti. Takéto tlaèiarne sú k dispozícii v napájaní v obchodoch. Ide o nástroje urèené pre potreby veµkých obchodov, ale aj pre men¹ie spoloènosti, tak¾e je dôle¾ité vybra» rie¹enie, ktoré spåòa potreby konkrétnej znaèky a celkovo nebude príli¹ nákladné.