Problem prveho pohlavia

Sex je jedna z najkraj¹ích funkcií v tom, ¾e je zamestnancom. Preto sa za tieto práce nestojí hanbi». ®iaµ, stále viac sa s»a¾ujeme na nedostatok tú¾by po sexe. Tým sme a vz»ah medzi nami a na¹im partnerom alebo partnerom klesá. Ako bojova» s posledným?

Najdôle¾itej¹ie je nájs» príèinu takejto neochoty. Ka¾dý problém je jeho pozornos». Zamyslime sa nad tým, ako nemáme sex za prácu. Je pravdepodobné, ¾e potom existuje priamo súvisí s konkrétnym incidentom vo vlastnom ¾ivote. Mo¾no stratili prácu a v minulosti zabudli na svoje sebavedomie, nechceme niè robi». Ak by sa to naozaj stalo, mali by sme túto skutoènos» len opravi». Ak si nájdeme novú prácu pre seba, budeme sa hneï cíti» lep¹ie. Ak v¹ak fakt, ¾e sex neochota neuplynie, ide o veµmi odli¹ný dôvod. Mu¾i veµmi èasto nechcú, aby sa na takéto aktivity obrátili, preto¾e sú vyru¹ovaní kondómom. V súèasnosti v¹ak máme prístup na prakticky nepostrehnuteµné kondómy na trhu. Staèí ich kúpi». Mô¾ete tie¾ pomôc» s niektorými mazivami. Sú lacné, napríklad v èastiach gélov. Vïaka nim budú zá¾itky poèas sexu oveµa príjemnej¹ie. A tak nás skutoène povzbudí, aby sme pokraèovali v sexuálnej aktivite. Okrem toho mô¾eme a vyskú¹a» nové metódy antikoncepcie. V mieri nie sú len kondómami. A keï nájdeme dobrú antikoncepciu pre seba, urèite dostaneme veµa na poslednú.

Nane¹»astie, ak nechu» k sexu nepôjde dobre, stálo by za to ís» s òou na správneho ¹pecialistu. Av¹ak sexuológ Krakov je taká choroba. Poïme si vybra» lekára na schôdzku. Nezabúdajme, ¾e nikdy nie je normálny lekár, ktorý by nám bol ochotný pomôc». Toto sa nemá hanbi» za takéto náv¹tevy, lekár - sexuológ nám urèite pomô¾e urèi», èo je skutoènou príèinou na¹ich problémov. Vïaka nám to doká¾eme odstráni». A konkrétne o tom, ako spôsobi» tak µahko. V dôsledku toho by malo by» pohlavie významným aspektom na¹ej èinnosti. Vïaka nemu sa mô¾eme prizna» k inej osobe. Tak¾e to nestojí za to.

Nezabúdajme, ¾e s akýmikoµvek problémami mô¾eme ís» na správnych ¹pecialistov. Tak¾e ak nebudeme ma» sex naposledy, premý¹µajte nad mo¾nou príèinou. Ak to nevieme sami, poïme k sexuológovi, ktorý nám mô¾e pomôc» v súèasnej úlohe. Vïaka tomu rýchlo zmeníme na¹e zdravie a pohodu.