Program pre spoloenosti mac

Program enova bol vyvinutý najmä pre spoloènosti, ktoré spôsobujú voµné obchodné, servisné a výrobné aktivity. Systém je pravdepodobne veµmi µahko ovládateµný, èo má veµkú výhodu pre tento druh programov.

Písmená vyrobené pou¾ívateµom mô¾u by» dodané s jedineènými popismi. Dlhá cesta v prospech metódy je spôsob úpravy ¹tandardných zoznamov, èo vedie k plynulému odstraòovaniu momentálne nepotrebných ståpcov alebo pridávaním ¹pecifických premenných. Údaje mô¾u by» rýchlo filtrované a vybraté, èo zabezpeèuje zoskupenie proti akémukoµvek parametru. Obchodný program enova má vyhµadávacie funkcie a v¹etky záznamy sú pravdepodobne obmedzené na tie, ktoré majú po¾adovaný výraz. Vlastníctvo z enova vkladov nevy¾aduje in¹taláciu plnej verzie balíka MS Office, av¹ak plán je jednoznaène spojený so súèasným softvérom, vïaka ktorému je mo¾né exportova» urèité informácie ako dôkazy do tabuµky MS Excel. U¾ívateµ po úprave vybraných údajov v balíku balíka balíka Office, ktoré ich dová¾ajú viac do obchodného programu enova. Významnou výhodou tohto zní¾enia je mo¾nos» spolupracova» s balíkmi Open Office. Softvér Enova je údajom pre podnikateµov pôsobiacich vo v¹etkých oblastiach, ale je zlé uspokoji» potreby v¹etkých z nich ako dostupné správy a analýzy. Na¹»astie mo¾no po¾adované komponenty objedna» od integrátorov. Poèas ïal¹ích programových aktualizácií nie sú ohrozené správy a darovania. Enova obchodný program je dve verzie: pekná a platinová, ktoré sú veµmi odolné a umo¾òujú vám písa» a da» súbory v mnohých formátoch. Telo urèite existuje zlo¾ené a voµne upravené na uspokojenie potrieb klienta. Program poskytuje vz»ahy medzi dokumentmi tak, aby ich bolo mo¾né spracova» bez toho, aby vy¾adovali údaje. Systém enova zaruèuje mo¾nos» kopírovania jednotlivých dokumentov alebo duplikácie celých skupín (pravdepodobne ide o kopírovanie faktúr z predchádzajúcich mesiacov bez potreby ulo¾enia dát dodávateµa a kon¹trukcie. Dokumenty mô¾u by» vyjadrené ¹tandardným postupom u¾itoèným v tíme alebo ¹pecifickom, spoloèný so stanoviskom danej spoloènosti. Tieto zariadenia robia program enova urèite ideálnym rie¹ením pre cirkuláciu dokumentov známych in¹titúcií.