Programu enova

Program enova je finanèným a úètovným tímom, ktorý je vo forme poskytovania komplexných slu¾ieb v oblasti úètovníctva aj fyzického podnikania. Táto slu¾ba sa èasto vykonáva v oblasti vedenia záznamov, vysielania tohto adresára, prípravy informácií a správ, èi u¾ platných alebo pravidelných.

Revitalum Mind Plus

Program Enova umo¾òuje okrem iného prevádzkova» webovú stránku s ulo¾ením sub-novinárov. Okrem toho vám dáva mo¾nos» zaregistrova» DPH z nákupov a predajov. A dáva vám mo¾nos» dokumentova» dokumenty. Hovoríme o dokumentoch, ktoré nie sú faktúrami - napríklad bankové výpisy, pamätníky, dovozné dokumenty, správy o hotovosti alebo mzdy. Tento program vám dáva mo¾nos» porovna» zostatky a obraty. To tie¾ umo¾òuje predlo¾i» s dodávateµmi aj na po¾iadanie platby. Výlet si tie¾ zaslú¾i fakt, ¾e program enova vám dáva mo¾nos» zaznamenáva» meny. Hrá sa spolu s tabuµkou kurzov a tie¾ s automatickým výpoètom a zaznamenávaním kurzových rozdielov.Vedenie denníkov v tomto programe vám umo¾òuje zoskupi» ich do dekrétov dokumentov urèitého typu. Záznamy dokumentov idú k ich automatickému zaúètovaniu do denníkov. Program má mno¾stvo transparentných záznamov o DPH. DPH mô¾e by» uhradená v hotovosti a prírastkoch. Program vám tie¾ dáva mo¾nos» spú¹»a» hotovostné a bankové správy. Okrem toho umo¾òuje odstráni» zostatky a obraty. Poskytuje mo¾nos» definova» firemné súvahy.Program je teraz k dispozícii v dokumentácii umo¾òujúcej vysporiadanie s dodávateµmi. Hovorím tu hlavne o poznámkach o úrokoch, upomienkach, prevodoch a potvrdeniach zostatkov.Program enova umo¾òuje podporu riadenia µudských zdrojov. Má veµa ¹irokej funkènosti, ktorá sa zvyèajne vyvíja, preto sa odporúèa pre spoloènosti so v¹etkými úspechmi. Aby sme to zhrnuli, program enova je veµkým finanèným a úètovným systémom.