Ramenne vlasy

Môj bratranec je veµmi rád, ¾e sa baví s vlasmi, mô¾ete ju e¹te zdvihnú», vyèesa» a vytvori». Ona je skutoène absorbovaná v tom, ¾e aby sa v¹etko zdalo perfektné, mô¾e si ¹es»krát upravi» ¹núrku, na ne polo¾i» vlasy po v¹etky okamihy alebo vlo¾i» vlasové klipy. Najviac drahé ¹kolské predstavenia a koniec s nimi. Jej nové vytvorenie Kráµovnej Scurvy tie¾ existovalo radostné a musela ma» perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja mama nabrala dvanás» copánok s lukom umiestnenými v nich. Neskôr tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, nie raz. Rad¹ej by som èakal v spravovaných vlasoch .... tak to zaèalo. Pätnás» hodín natáèania ich pí¹e tie¾. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. Ale keï sa to stane s aristokratmi, rýchlo zmenila názor. Neznamená to, ¾e od zaèiatku stvorenia uplynulo iba dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenila názor a i¹la jej ¹týl je skoro ako "noooo, nemám rád, nemám niè kráµovnej pri jej vysoko podriadený spomenú»". Opýtala sa nového úèesu a nasadila vlasy na voµnú koka. Preto¾e, ako u¾ bolo uvedené vy¹¹ie, momentálne kontrolujeme jej dizajn vlasov a to sme robili veµmi rýchlo. Jej matka, na druhej strane novej, bola tie¾ schopná by» za pár okamihov.

Pozrite sa na ponuku vlasových klipov